Používanie názvu Kosovo a tvorenie obyvateľského mena od tohto názvu

Pri sledovaní tlačených aj elektronických médií si môžeme všimnúť, že sa nejednotne používa geografický názov Kosovo v lokáli (t. j. v 6. páde). Popri podobe s predložkou v, v Kosove, napr. opozícia v Kosove, činnosť inštitúcií v Kosove, dokument nakrútený v Kosove, sa môžeme stretnúť aj s podobou s predložkou na, na Kosove, napr. protesty na Kosove, obydlia na Kosove, radikalizácia etnických Albáncov na Kosove (citované doklady sú z internetových stránok). Dostali sme otázku, ktorá z uvedených podôb je správna, preto sa pozrime na tento problém bližšie.

Miesto, vnútri ktorého sa niečo deje alebo niečo je, pri názvoch štátov a krajín sa v slovenčine zvyčajne vyjadruje predložkou v (vo) s lokálom, napr. v Belgicku, v Česku, vo Francúzsku, v Kanade, v Poľsku, v Taliansku. Predložka na s lokálom sa v miestnom význame používa pri názvoch pomenúvajúcich ostrovné štáty a krajiny, napr. na Cypre, na Filipínach, na Islande, na Kube, na Madagaskare, na Malte, aj to však nie bezvýnimočne (porov. v Grónsku, v Írsku). Pri vnútrozemských štátoch a krajinách sa predložka na ustálene používa iba v niekoľkých prípadoch, napr. na Slovensku, na Ukrajine, na Morave. Pri názvoch krajín a autonómnych oblastí bývalej Juhoslávie sa ustálene používala a používa predložka v (vo), v Bosne, v Čiernej Hore, v Chorvátsku, v Slovinsku, v Srbsku, vo Vojvodine. Taký istý stav bol aj pri názve Kosovo, teda v Kosove. Nie je nijaký dôvod, aby sa tento stav menil a aby sa zavádzala väzba s predložkou na, preto v jazykovej praxi odporúčame používať väzbu s predložkou v, v Kosove.

Problémy sú aj s obyvateľským menom od názvu Kosovo. V jazykovej praxi sa totiž stretáme s dvomi podobami obyvateľského mena, a to Kosovčan, Kosovčania aj Kosovec, Kosovci. Obyvateľské mená sa v slovenčine tvoria príponami -an, -čan a -ec, napr. Modra –

Modran, Čile – Čiľan, Kanada – Kanaďan; Bratislava – Bratislavčan, Prešov – Prešovčan, Panama – Panamčan; Piešťany – Piešťanec, Ukrajina – Ukrajinec, Vietnam – Vietnamec. Pri geografických názvoch zakončených na -ovo, resp. aj -evo sa obyvateľské mená tvoria príponou -čan, napr. Fiľakovo – Fiľakovčan, Štúrovo – Štúrovčan, Berehovo – Berehovčan, Mukačevo – Mukačevčan, Sarajevo – Sarajevčan. Podľa toho aj od geografického názvu Kosovo je náležité obyvateľské meno utvorené príponou -čan, teda Kosovčan, ktoré má v nominatíve množného čísla tvar Kosovčania.

Možno ešte doplniť, že obyvateľské meno ženského rodu má podobu Kosovčanka a prídavné meno podobu kosovský. Názov Kosovo aj s predložkovou väzbou v Kosove a odvodené slová Kosovčan, Kosovčanka, kosovský sa uvádzajú v druhom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L z roku 2011.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.