Používanie predložiek na a pre v niektorých spojeniach

Predložka na s lokálom (6. pádom) predovšetkým vyjadruje miesto, povrch, na ktorom sa niečo deje alebo na ktorom niečo je, napr. sedieť na stoličke, stáť na ceste, ležať na zemi, parkovať na parkovisku, list je na stole. Ďalej sa predložkou na vyjadruje inštitucionálne prostredie nejakého deja, napr. študovať na vysokej škole, prednášať na univerzite, pracovať na ministerstve. V jazykovej praxi sa stretáme aj so slovnými spojeniami s predložkou na, v ktorých ide o vyjadrenie miesta, vnútri ktorého sa koná nejaký dej, napr. bývať na hoteli, bývať na izbe č. 2, pracovať na výskumnom ústave, pracovať na oddelení miestnych daní a poplatkov, uvedený tovar dostanete na predajni. Tieto vyjadrenia sa pokladajú za nevhodné a namiesto nich sa v spisovnom jazyku odporúča používať vyjadrenia so základnou predložkou vyjadrujúcou miesto, vnútri ktorého sa niečo deje, a to s predložkou v (vo), teda bývať v hoteli, bývať v izbe č. 2, pracovať vo výskumnom ústave, pracovať v oddelení miestnych daní a poplatkov, uvedený tovar dostanete v predajni.

Pri niektorých podstatných menách sa môže uplatniť predložka na aj predložka v, pravda, v takom prípade zvyčajne ide o vyjadrenie rozličného významu, resp. významového odtienka. Predložkové spojenie na gymnáziu má opodstatnenie vtedy, keď máme na mysli inštitúciu, napr. študovať na gymnáziu, a predložkové spojenie v gymnáziu má opodstatnenie vtedy, keď máme na mysli budovu tejto inštitúcie: v gymnáziu je dvanásť učební.

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s používaním predložky pre na vyjadrenie cieľa, účelu, ako je to v spojení pre tento účel a v spojeniach s dejovými podstatnými menami, ktoré sú zvyčajne utvorené zo slovies, napr. podmienky pre výskum, pomôcky pre cvičenie, základy pre stavbu obchodného centra, predpoklady pre ustanovenie do funkcie, určenie lehoty pre vydanie rozhodnutia, náležitosti pre vznik zmluvy (podstatné mená výskum, cvičenie, stavba, ustanovenie, vydanie, vznik sú utvorené zo slovies vyskúmať, cvičiť, stavať, ustanoviť, vydať, vznikať). Predložkou pre sa predovšetkým vyjadruje príčina, dôvod alebo prospech. Používanie predložky pre v cieľovom, resp. účelovom význame býva niekedy ovplyvnené aj cudzími jazykmi, najmä angličtinou (anglické for), nemčinou (nemecké für) a češtinou (české pro), o čom sa môžeme presvedčiť v textoch preložených z týchto jazykov. Na vyjadrenie cieľa, účelu máme v spisovnej slovenčine základnú cieľovú, resp. účelovú predložku na. Preto aj v citovaných a podobných spojeniach je náležité používať predložku na, teda na tento účel, podmienky na výskum, pomôcky na cvičenie, základy na stavbu obchodného centra, predpoklady na ustanovenie do funkcie, určenie lehoty na vydanie rozhodnutia, náležitosti na vznik zmluvy. Rovnako aj v slovných spojeniach typu rozpočet pre rok 2015 je náležitá predložka na, teda rozpočet na rok 2015.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.