Používanie slov ODKALISKO a ODKALIŠTE

V jazykovej praxi sa v súčasnosti nezriedka stretáme so slovom odkalisko, napr. Odkalisko je nepriepustne uzavreté, čo zamedzuje vnikaniu zrážkovej vody. – Ochranári tvrdia, že odkalisko pri Komárne je nebezpečné. – Zaplavenie Kolontáru a okolia jedovatými kalmi z neďalekého odkaliska je rozsiahlou ekologickou haváriou v dejinách Maďarska. (Citované doklady sú z internetu.) Slovo odkalisko nezachytávajú ani Pravidlá slovenského pravopisu (2000), ani Krátky slovník slovenského jazyka (2003), preto niektorí používatelia slovenčiny si kladú otázku, či ide o spisovné slovo.

Hoci citované príručky slovo odkalisko neuvádzajú, to ešte neznačí, že ide o nesprávne či nespisovné slovo. Uvedené príručky totiž z rozsahových dôvodov nezachytávajú celú slovnú zásobu spisovnej slovenčiny. Rozhodujúce pri posudzovaní konkrétneho slova je, či dané slovo vyhovuje kritériám spisovnosti, ako sú ústrojnosť, ustálenosť a funkčnosť. Pod ústrojnosťou sa okrem iného rozumie aj to, či slovo vyhovuje pravidlám tvorenia slov v spisovnej slovenčine, či odvodzovacím základom slova je spisovný prostriedok, či je slovo utvorené slovotvornou príponou, ktorou sa tvoria slová v spisovnom jazyku. Z tohto hľadiska možno konštatovať, že slovoodkalisko zodpovedá uvedeným kritériám. Je utvorené od dokonavého slovesa odkaliť s významom „zbaviť kalu, odstrániť kal“ príponou -isko, ktorou sa tvoria názvy miesta utvorené aj od slovies (porov. odraziť – odrazisko, zoradiť – zoradisko, cvičiť – cvičisko, hľadieť – hľadisko). Podstatné meno odkalisko sa uvádza už v 6. zv. Slovníka slovenského jazyka z r. 1968, kde sa mu pripisuje význam „zariadenie na odstraňovanie rudných a uhoľných kalov, odkaľovacia nádrž“, čo potvrdzuje, že ide o ustálený jazykový prostriedok. Možno ešte dodať, že v zákone č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu sa odkalisko definuje ako „prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky“.

V jazykovej praxi sa popri slove odkalisko niekedy môžeme stretnúť aj s podobou odkalište. Táto podoba sa do prejavov niektorých našich spoluobčanov dostáva z českých textov (v češtine má podobu odkaliště), no nie je nijaký dôvod na to, aby sa ústrojná, ustálená a funkčná podoba odkalisko nahrádzala v slovenčine neústrojnou podobou odkalište.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV