Používanie slov snímka a snímok

V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami podstatného mena pomenúvajúceho obraz vzniknutý pôsobením svetla na film alebo na nejakú fóliu vo fotografickom, resp. v inom prístroji, a to s podstatným menom ženského rodu snímka, napr. letecká snímka, röntgenová snímka, satelitná snímka, a s podstatným menom mužského rodusnímok, t. j. letecký snímok, röntgenový snímok, satelitný snímok. Dostali sme otázku, ktorá z uvedených podôb je v spisovnej slovenčine správna.

Slová snímka, resp. snímok sú utvorené od nedokonavého slovesa snímať so základným  významom „robiť fotografické, filmové alebo televízne zábery“. Podstatné meno ženského rodu snímka je utvorené slovotvornou príponou -ka, ktorou sa tvoria aj iné názvy vecí od slovies, napr. kolísať – kolíska, píliť – pílka, objímať – objímka, spájať – spájka, škrabať – škrabka, štiepať – štiepka. Podstatné meno mužského rodu snímok je utvorené slovotvornou príponou -ok, ktorou sa takisto tvoria názvy vecí od slovies, napr. odtlačiť – odtlačok, vyrobiť – výrobok, vytlačiť – výtlačok. V spisovnej slovenčine sa z uvedených dvoch podôb názvu obrazu vzniknutého pôsobením svetla na film a pod. ustálila podoba ženského rodu snímka. Táto podoba sa zachytáva aj v našich základných kodifikačných príručkách, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu či Krátky slovník slovenského jazyka.

Podstatné meno snímka má v jednotnom čísle tieto tvary: v genitíve tvar snímky (pomocou leteckej snímky), v datíve a v lokáli tvar snímke (prístup k najlepšej leteckej snímke, poloha je zaznačená na leteckej snímke),v akuzatíve tvar snímku (zhotoviť leteckú snímku), v inštrumentáli tvar snímkou (pohľadnica s leteckou snímkou). V nominatíve a akuzatíve množného čísla má tvar snímky (dve letecké snímky). Keďže v základe slova snímka je pred pádovou príponou dlhá samohláska, v genitíve, datíve a lokáli sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, t. j. pádová prípona je krátka. V genitíve je tvar snímok (päť leteckých snímok), v datíve je tvar snímkam (prístup ku kvalitným leteckým snímkam), v lokáli je tvar snímkach (na priložených leteckých snímkach), v inštrumentáli tvar snímkami.

Vyjadrenia, v ktorých sa používa podstatné meno mužského rodu snímok, sú v spisovnej slovenčine nenáležité, preto ani vyjadrenia typu pomocou leteckého snímku, prístup k najlepšiemu leteckému snímku, na leteckom snímku, pohľadnica s leteckým snímkom, päť leteckých snímkov, prístup ku kvalitným leteckým snímkom, na priložených leteckých snímkoch sa nepokladajú za správne.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV