Používanie slova čítač

Od čitateľa Quarku sme dostali otázku týkajúcu sa používania slova čítač ako pomenovania zariadenia, ktoré slúži na počítanie napríklad impulzov. Podľa názoru čitateľa ide o výraz prevzatý z češtiny, pričom v angličtine je jeho ekvivalentom výraz counter. Hoci zariadenie čosi počíta, podľa čitateľa ho nemožno nazvať slovom počítač, lebo v angličtine je to computer, a od čítania to má tiež ďaleko, lebo v angličtine by to bol reader. Pozrime sa  na uvedený problém bližšie.

V najnovšom výkladovom slovníku slovnej zásoby slovenčiny, t. j. v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (Bratislava: Veda 2006) sa pri slovese čítať okrem základného významu „vnímať zrakom text, prípadne ho nahlas reprodukovať“ a ďalších významov uvádza ako termín z oblasti informatiky aj význam „zachytávať rozličné impulzy, znaky, značky, obrazce, kódy, analyzovať a spracúvať ich“. Od slovesa čítať v tomto význame je príponou utvorené neživotné podstatné meno čítač, ktorému citovaný slovník pripisuje význam „zariadenie schopné zachytávať a spracúvať impulzy, údaje, čítacie zariadenie“ [v datíve jednotného čísla má tvar čítaču, v lokáli tvar (o) čítači, v nominatíve a akuzatíve množného čísla tvar (dva) čítače]. Možno spomenúť, že slovo čítač funguje aj ako životné podstatné meno na pomenovanie osoby, ktorá číta umelecký, sprievodný, spravodajský alebo iný text napríklad na kultúrnych podujatiach, pri nahrávaní relácií, pri vysielaní spravodajstva a pod. (slovo čítač v tomto význame má v datíve a lokáli jednotného čísla tvar čítačovi, v nominatíve množného čísla tvar [dvaja] čítači a v akuzatíve tvar [dvoch] čítačov). Treba však povedať, že napríklad v Anglicko-slovenskom slovníku výpočtovej techniky od J. Ragana (Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1998) pri anglickom termíne counter sa uvádzajú slovenské ekvivalenty sčítač, zberač; počítadlo; prehliadka (podobu sčítač nepokladáme za vhodnú, pri tvorbe termínu by sa totiž malo vychádzať z nedokonavého slovesa sčítavať, teda mal by mať podobu sčítavač). V staršom Anglicko-slovenskom počítačovom slovníku od toho istého autora (Bratislava: Vydavateľstvo Alfa 1992), ktorý pripravil spolu s M. Belákovou, pri anglickom termíne counter sa uvádzajú slovenské ekvivalenty čítač, počítadlo; zberač. Slovo čítač ako termín z oblasti informatiky v citovanom význame zaznamenáva aj Encyclopaedia Beliana 3 (Bratislava: Veda 2003).

Z naznačeného vyplýva, že slovo čítač ako termín z oblasti informatiky zatiaľ nemožno odmietať, hoci niektorí odborníci majú k nemu výhrady, ako to možno dokumentovať aj na výklade hesla čítač vo Wikipédii, kde sa uvádza „čítač (správnejšie počítadlo)…“, a na uvádzaní slovenských ekvivalentov pri anglickom termíne counter v  niektorých anglicko-slovenských prekladových slovníkoch z oblasti informatiky. O tom, ktorý z výrazov čítač, počítadlo by sa mal jednoznačne uplatňovať v spojeniach typu čítač/počítadlo impulzov, čítač/počítadlo frekvencie, dverný čítač/dverné počítadlo a pod.,  mali by rozhodnúť príslušní odborníci z informatiky, resp. odborníci pracujúci na tvorbe Slovenskej terminologickej siete. Pri definitívnom rozhodnutí by však mali zohľadniť aj okolnosť, že úlohou uvedených zariadení je počítať impulzy, frekvenciu, počet osôb prechádzajúcich cez dvere a pod. a že slovo čítač označuje aj čítacie zariadenie, t. j. zariadenie na čítanie textu.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.