Používanie slovného spojenia BUDEME SA SÚSTREDIŤ

Čoraz častejšie sa aj vo verejných jazykových prejavoch, v elektronických a tlačených médiách stretáme s používaním slovného spojenia budeme sa sústrediť, a to bez ohľadu na prostredie, ktorého sa výpoveď týka. Na ilustráciu uvedieme niekoľko príkladov, ktoré sme si poznačili z internetových stránok: Budeme sa sústrediť na plnenie cieľov… – Skôr ako sa budeme sústrediť na realizáciu transferu technológií na Slovensku, pozrime sa na tri zaujímavé príklady zo Spojených štátov amerických. – Keď sa budeme sústrediť na príjemné veci a na to, čo chceme zažiť, budú k nám prichádzať veci alebo udalosti, z ktorých sa budeme radovať. – Preto sa budeme okrem vlastného chudnutia sústrediť na dlhodobú zmenu životného štýlu…

Slovné spojenie budeme sa sústrediť nie je správne podobne, ako nie sú správne spojenia budeme kúpiť, budeme určiť. Dôvod je v tom, že sloveso sústrediť sa, ktoré má v citovaných vetách význam „zamerať pozornosť, činnosť obyčajne na jednu vec“, je rovnako ako slovesá kúpiť, určiť dokonavé. Tvarmi dokonavých slovies nevyjadrujeme práve prebiehajúci dej, čo platí aj o slovese sústrediť sa. Tvarmi sústredím sa, sústredíš sa, sústredí sa, sústredíme sa, sústredíte sa, sústredia sa vyjadrujeme dej, ktorý sa uskutoční v budúcnosti, preto sa na vyjadrenie budúceho deja nepoužívajú zložené slovesné tvary s tvarmi slovesa byť, t. j. s tvarmi budem, budeš, bude, budeme, budete, budú. Zložené slovesné tvary na vyjadrenie deja, ktorý sa uskutoční v budúcnosti, používajú sa pri nedokonavých slovesách, v tomto prípade pri slovese sústreďovať sa (budem sa sústreďovať, budeš sa sústreďovať, bude sa sústreďovať, budeme sa sústreďovať atď.).

Ilustračné vety, ktoré sme citovali na začiatku, majú takúto náležitú podobu: Sústredíme sa na plnenie cieľov… – Skôr ako sa sústredíme na realizáciu transferu technológií na Slovensku, pozrime sa na tri zaujímavé príklady zo Spojených štátov amerických. – Keď sa sústredíme na príjemné veci a na to, čo chceme zažiť, budú k nám prichádzať veci alebo udalosti, z ktorých sa budeme radovať. – Preto sa okrem vlastného chudnutia sústredíme na dlhodobú zmenu životného štýlu…

PaedDr. Matej Považaj, CSc.
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV