Používanie termínov typu KAMENNÁ DOBA, resp. DOBA KAMENNÁ

V odbornej literatúre, ale aj v iných textoch sa používajú viacslovné termíny pomenúvajúce periodizačné úseky praveku a staroveku so slovom doba, ako sú ľadová doba, kamenná doba, rímska doba. V týchto termínoch sa uplatňuje  prirodzený slovosled so zhodným adjektívnym prívlastkom (t. j. prídavným menom) pred nadradeným podstatným menom doba. V jazykovej praxi sa popri uvedených podobách  termínov stretáme aj s termínmi s opačným, tzv. inverzným slovosledom, v ktorom je zhodný adjektívny prívlastok za nadradeným podstatným menom, teda doba ľadová, doba kamenná, doba rímska.

V spisovnej slovenčine je základné postavenie zhodného adjektívneho prívlastku pred nadradeným podstatným menom, ktoré bližšie určuje, a to nielen vo voľných spojeniach typu mladý človek, zaujímavá kniha, nové auto a v ustálených (lexikalizovaných) spojeniach typu rodinný dom, čierna káva, biele víno, ale aj v termínoch z rozličných odboroch, napr. kolenný kĺb, spaľovací motor, vysoké napätie, zákonný dedič. Výnimku z tejto všeobecnej zásady tvoria druhové botanické a zoologické názvy typu buk veľkolistý, nevädza poľná, ďateľ trojprstý, medveď hnedýa chemické názvy typu oxid uhličitý, kyselina citrónová. Tieto názvy sú súčasťou nomenklatúr (menosloví), tvoria osobitnú podskupinu termínov príslušných odborov, lebo v ostatných termínoch z uvedených odborov sa zachováva prirodzený, bezpríznakový slovosled: zhodný adjektívny prívlastok + podstatné meno (porov. botanické termíny dužnatá tobolka, kožovitý list, zoologické termíny krídlové svaly, zložené oko, chemické termíny éterické oleje, mastné kyseliny).

Uplatňovanie príznakového inverzného slovosledu v spojeniach so zhodným adjektívnym prívlastkom aj v ďalších oblastiach (okrem už uvedených) nepokladáme za vhodné, lebo tak by sa narúšali základné pravidlá o slovoslede v spisovnej slovenčine. Preto je primerané v termínoch pomenúvajúcich periodizačné úseky praveku a staroveku uplatňovať prirodzený slovosled, teda ľadová doba, kamenná doba, rímska doba atď. Tento slovosled sa zachováva aj vtedy, keď sa uvedené termíny rozširujú o ďalší prívlastok, napr. mladšia kamenná doba, staršia kamenná doba. Termíny s uvedeným slovosledom sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v staršej Encyklopédii archeológie (1985), resp. v novej encyklopédii Encyclopaedia Beliana (zv. 1 až 6, 1999 – 2010).

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV