Používanie výrazov stornovací poplatok a storno poplatok

Dostali sme otázku či prídavné meno stornovací v slovnom spojení stornovací poplatok s významom „poplatok, ktorý musí určitý subjekt uhradiť pri zrušení vopred objednanej služby“, je spisovné a či v rovnakom význame možno používať aj slovné spojenie storno poplatok.

Prídavné meno stornovací sa neuvádza ani v Pravidlách slovenského pravopisu (3. vyd., 2000), ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd., 2003; ďalej KSSJ), ani v staršom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968). Prídavné meno stornovací je pravidelne utvorené príponou -ací od spisovného slovesa stornovať s významom „rušiť/zrušiť objednávku, zmluvu, chybné účtovanie a pod.“, preto je takisto spisovné. V jazykovej praxi sa používa nielen v slovnom spojení stornovací poplatok, ale aj v slovných spojeniach stornovací doklad, stornovací formulár, stornovací účet, stornovací zápis, stornovacia faktúra, stornovacia lehota, stornovacia zmluva, stornovacie podmienky atď.

Slovo storno uvedené na začiatku má pôvod v latinčine, v našich slovníkoch sa hodnotí ako podstatné meno s významom „odstúpenie od objednávky, zrušenie zmluvy“, ďalej „opravné účtovanie chybne zaúčtovanej položky“ a napokon „poplatok za stornovanie“ (porov. KSSJ). V slovnom spojení storno poplatok slovo storno nemožno hodnotiť ako podstatné meno, ale ako prívlastok bližšie určujúci nadradené podstatné meno poplatok, má teda funkciu prídavného mena. Takéto použitie slova storno nezodpovedá základným gramatickým pravidlám platným v spisovnej slovenčine. Ak vo funkcii prívlastku pri podstatnom mene poplatok nepoužijeme prídavné meno stornovací, môžeme uvažovať iba o zloženom podstatnom mene stornopoplatok utvorenom rovnakým slovotvorným postupom ako napríklad zložené slová eurocent, eurominca, videokazeta, videoprogram. Zložené podstatné meno stornopoplatok sa v jazykovej praxi už aj používa, napr. Do 9 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok 30 % z ceny objednaných služieb. – Obstarávateľ je v tomto prípade oprávnený účtovať stornopoplatok. – V prípade odstúpenia účastníka po začatí kurzu sa účtuje stornopoplatok vo výške 25 % z ceny kurzu.

Stručne na záver: Prídavné meno stornovací je spisovné a je vhodné aj v slovnom spojení stornovací poplatok. V jazykovej praxi možno v rovnakom význame používať aj zložené podstatné meno stornopoplatok, no kým slovné spojenie stornovací poplatok je úplne neutrálne a má aj postavenie odborného termínu, zložené podstatné meno stornopoplatok je vhodné predovšetkým v neoficiálnej komunikácii.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV