Pravopis názvov Transylvánia a Transilvánia

V Pravidlách slovenského pravopisu (2013; ďalej PSP) sa uvádza geografický názov Transylvánia a prídavné menotransylvánsky s tvrdým y. V tejto pravopisnej podobe sa názov prevzal zo 6. zväzku Slovníka slovenského jazyka (ďalej SSJ) z roku 1968 z časti Zemepisné názvy. Vo 4. zväzku SSJ je takisto heslo Transylvánia s výkladom „kraj v Rumunsku, Sedmohradsko“ a prídavné meno transylvánsky, ale pri hesle Sedmohradsko je výklad „krajina v bývalom Uhorsku, dnes patriaca Rumunsku, Transilvánia“. Tu sa teda názov uvádza s mäkkým i. V publikácii Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky (1999) sa uvádza geografický názov Transylvánska kotlina a pri ňom príslušný rumunský názov Podişul Transilvaniei. Aj v rozličných encyklopedických prácach sa názov Transylvánia, resp. prídavné meno transylvánsky píšu s tvrdým y, hoci v rumunčine, ale aj v latinčine sa píšu s mäkkým i. V rumunčine sa názov píše s mäkkým i preto, lebo rumunčina nemá vo svojom grafickom systéme tvrdé y, ale aj preto, že názov má pôvod v latinskom slove silva, ktoré má okrem iného význam „hora, les“ (porov. aj latinské slová Silvanus „Silvánus, boh lesov“, silvestris „lesný, lesnatý, lesom porastený“). S mäkkým i sa v slovenčine píšu aj osobné mená latinského pôvodu Silván, Silvána, Silver, Silvester, Silvia, Silvio, Silvius.

Názvoslovnej komisii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sa predložil návrh na pravopisnú úpravu geografického názvu Transylvánska kotlina na podobu Transilvánska kotlina s odôvodnením, že nie je správne, ak v názve, ktorý sa v rumunčine píše s mäkkým i, teda Podişul Transilvaniei, v slovenčine v prídavnom mene píšeme tvrdé y. Po diskusii sa dospelo k záveru, že návrh na zmenu pravopisnej podoby prídavného menatransylvánsky na podobu transilvánsky s mäkkým i, teda Transilvánska kotlina, je odôvodnený. Názov Transylvániasa s tvrdým y okrem slovenčiny píše v angličtine, češtine, dánčine, francúzštine a švédčine, kým s mäkkým i sa píše v dvadsiatich ôsmich európskych jazykoch. V týchto jazykoch sa teda rešpektuje okolnosť, s akým i sa názov geografického objektu píše v rumunčine, t. j. v krajine, kde príslušný geografický objekt leží, a zároveň aj okolnosť, že ide o názov latinského pôvodu, kde sa píše s mäkkým i. V nemčine sa pravopis názvu Transsylvanien zmenil naTranssilvanien (porov. aj názov Transsilvanischen Alpen).

Na základe uvedeného je odôvodnené zmeniť kodifikáciu aj v PSP v prospech podoby Transilvánia s mäkkým i. Rovnako sa to týka aj obyvateľských mien Transilvánčan Transilvánčanka, prídavného mena transilvánsky a geografického názvu Transilvánska kotlina. S písaním uvedených názvov s mäkkým i sa už dlhšie nezriedka stretáme aj v jazykovej praxi.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.