Pravopis skratky Wi-Fi, resp. jej variantných podôb

V jazykovej praxi sa v písomnej komunikácii používa až osem variantov skratky či skratkového slova Wi-Fi, ktorými sa (ako uvádzajú niektoré pramene) pomenúva súbor štandardov pre bezdrôtové lokálne siete slúžiaci na bezdrôtové pripojenie prenosných zariadení. Okrem podoby Wi-Fi písanej so spojovníkom a s veľkým začiatočným písmenom v každej časti skratky stretli sme sa aj s podobou WiFi s veľkým začiatočným písmenom v každej časti, ale bez spojovníka, s podobou Wi-fi s veľkým začiatočným písmenom v prvej časti a so spojovníkom, s podobou Wifi s veľkým začiatočným písmenom a bez spojovníka, s podobou wi-fi s malým začiatočným písmenom a so spojovníkom, s podobou wifi s malým začiatočným písmenom a bez spojovníka, s podobou WI-FI iba s veľkými písmenami a so spojovníkom a napokon s podobou WIFI len s veľkými písmenami a bez spojovníka. Vynára sa otázka, ktorú z uvedených podôb možno pokladať za vhodnú, resp. ktorú je vhodné uprednostňovať v písaných jazykových prejavoch.

Skratka Wi-Fi vznikla z dvojslovného anglického spojenia Wireless Fidelity (anglické wireles značí „bezdrôtový“ a fidelity značí „vernosť, lojálnosť, oddanosť; výstižnosť, presnosť, správnosť, precíznosť“). Možno povedať, že pri vzniku skratky Wi-Fi sa jej autori inšpirovali skratkou Hi-Fi, ktorá vznikla z anglických slov high fidelity s významom „vysoká vernosť“ a ktorou sa označujú elektroakustické zariadenia vyznačujúce sa vysokou kvalitou reprodukcie zvuku (porov. napr. Slovenskú všeobecnú encyklopédiu Encyclopaedia Beliana, 5. zv., 2007). V citovanej encyklopédii sa na prvom mieste pri hesle high fidelity uvádza skratka hi-fi a okrem nej aj variantné podoby Hi-fi, Hi-Fi, hifi a Hifi. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zv., písmená H – L, 2011) sa uvádzajú iba dve podoby skratky, obidve s malým začiatočným písmenom, ale odlišujúce sa spojovníkom, teda hi-fi a hifi. Ak by sme rovnako pristupovali aj ku skratke slovného spojenia wireless fidelity, potom by sa mali uplatňovať iba skratky wi-fi a wifi. Ibaže skratka Wi-Fi funguje v istých prípadoch ako obchodná značka (porov. napr. v názve obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance), preto v istých kontextoch (napr. v odborných textoch či v propagačných textoch) treba pripustiť aj skratku písanú s veľkými začiatočnými písmenami v oboch jej častiach a so spojovníkom, teda Wi-Fi. V bežných, neodborných textoch je vhodné používať podobu písanú s malými písmenami, t. j. wi-fi, resp. wifi.

Skratky Wi-Fi, wi-fi, resp. wifi sa nepoužívajú v texte iba ako skratky zastupujúce pomenovanie súboru štandardov pre bezdrôtové lokálne siete slúžiaceho na bezdrôtové pripojenie prenosných zariadení, napr. technológia Wi-Fi, bezplatné siete Wi-Fi, obmedzený dosah Wi-Fi, ale aj vo funkcii prídavného mena s významom „vzťahujúci sa na wi-fi, súvisiaci s wi-fi“ uplatňujúceho sa ako prívlastok pri nadradenom podstatnom mene, napr. wi-fi karta, wi-fi kaviarne, wi-fi siete, wi-fi služby.  

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV