Rosatom bude spoločne s MAAE rozvíjať jadrovú infraštruktúru v nových krajinách

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE, nezávislá organizácia v rámci Organizácie spojených národov) a ruská korporácia pre atómovú energiu Rosatom sa dohodli na spolupráci pri rozvoji jadrovej infraštruktúry v krajinách, ktoré začínajú využívať jadro na výrobu energie. Konkrétne pôjde o prípravu jadrových špecialistov, vývoj regulačných mechanizmov a analýzu bezpečnostných objektov.

Dohodu o ruských mimorozpočtových príspevkoch na realizáciu projektov rozvíjajúcich infraštruktúru podpísal Alexej Lichačov, generálny riaditeľ Rosatomu a Jukija Amano, generálny riaditeľ MAAE, v rámci Lichačovovej návštevy viedenského sídla MAAE. Dohodu iniciovala ruská korporácia.

„Pokračujeme v našich snahách o rozšírenie počtu spoločných projektov, navyšujeme ich rozpočet a spoločne s MAAE pred seba staviame konkrétne úlohy. Tie spočívajú v tom, že sa má viesť aktívna práca s krajinami, ktoré práve vstupujú do jadrového energetického klubu,“ povedal Lichačov.

Výsledky prvého stretnutia riaditeľov MAAE a Rosatomu

V stredu 19. apríla sa konala prvá schôdzka Amana a Lichačova. Lichačov ju komentuje: „Počas tejto dlhej pracovnej schôdzky sme zhodnotili prakticky všetky otázky spolupráce medzi Rosatomom a MAAE, a tiež sme prediskutovali perspektívy rozvoja jadra vo všeobecnom zmysle mierového využívania aj konkrétne sektoru jadrovej energetiky.“

Ďalej sa Lichačov vyjadril, že počas schôdzky sa prebrali aj témy ako význam objektívneho odhadu nákladov ako z pohľadu ekonomického, tak z pohľadu bezpečnosti realizácie jednotlivých jadrových projektov. Dodal, že Amano a predstavitelia MAAE zdôraznili svoj záujem o rozvíjanie kontaktov s Rosatomom a svoju pripravenosť na spoluprácu v oblasti prípravy odborníkov.


Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu /MAAE/ je nezávislá medzivládna organizácia v systéme OSN pre vedu a technológiu v oblasti mierového využívania jadrovej energie v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní. V súčasnosti má 144 členov. Česká republika je členom MAAE od r. 1993. Bývalé Československo bolo členom MAAE od jej založenia v roku 1957. Aktívne sa podieľalo na jej vytváraní a československý diplomat Pavel Winkler bol prvým predsedom Rady guvernérov MAAE.