Skloňovanie podstatného mena granula

V reklamných textoch sa často ponúka špeciálne upravená potrava pre psy, mačky a iné zvieratá v podobe malých hrudiek či guľôčok, ktoré ich výrobcovia, resp. predajcovia nazývajú granuly, ale aj granule, napr. granuly pre psy/granule pre psy, granuly pre mačky/granule pre mačky, obalené granuly/obalené granule. Slovo granula má pôvod v latinčine, v latinskom slove granulum, čo je zdrobnenina od slova granum s významom „zrno“. Mohli by sme teda povedať, že granula je vlastne zrnko. Slovo granula sa v slovenčine používa aj na pomenovanie menšej častice zrnitého materiálu obyčajne vyrobenej umelo, či ako farmaceutický termín na pomenovanie prípravku na vnútorné užívanie v tvare zrnka obsahujúceho okrem liečiva aj cukor a škrob, ako biologický termín na pomenovanie drobného zrniečka v protoplazme bunky a ako astronomický termín na pomenovanie jasného miesta v slnečnej fotosfére s priemerom okolo tisíc kilometrov (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, 2006).

Nielen v tvare nominatívu a akuzatívu množného čísla sa pri slove granula stretáme s dvomi podobami toho istého pádu. Tak je to aj v genitíve množného čísla, kde sme si z internetových stránok poznačili podoby granúl, ale ajgranulí, napr. výrobcovia granúl/granulí, účinky granúl/granulí, v datíve množného čísla granulám/granuliam, napr. častice podobné granulám/granuliam, v lokáli množného čísla granulách/granuliach, napr. v ryžových granulách/granuliach.

Podstatné meno granula je ženského rodu a v nominatíve jednotného čísla má pred koncovou samohláskoua tvrdú spoluhlásku l. Takto zakončené podstatné mená sa pravidelne skloňujú podľa vzoru žena. Z toho vyplýva, že slovo granula má tieto pádové tvary: v jednotnom čísle v genitíve granuly, v datíve a v lokáli granule, v akuzatívegranulu,  v inštrumentáli s granulou, v množnom čísle v nominatíve a akuzatíve tvar granuly, v genitíve granúl, v datíve granulám, v lokáli o granulách, v inštrumentáli granulami. Osobitne treba upozorniť na nominatív a akuzatív množného čísla, kde sa v jazykových prejavoch najčastejšie robia chyby, ako nás o tom presviedčajú mnohé reklamné texty. V týchto pádoch je tvar granuly, teda granuly pre psy, granuly pre mačky, obalené granuly. Z príkladov na iné pády, ktoré sme uviedli, náležité sú podoby výrobcovia granúl, účinky granúl, častice podobné granulám, v ryžových granulách.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV