Skloňovanie podstatného mena grizly

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s priezviskami zakončenými na mäkké i alebo na tvrdé y, napr. Benedikti, Nádaši, Verdi, Medici, Gigli, Kuzmány, Pauliny, Škultéty, Hardy, Ady. Tieto priezviska sa skloňujú podľa osobitného vzoru kuli (= ázijský nosič, nádenník), ktorý má v jednotnom čísle tieto tvary: v genitíve kuliho, v datíve kulimu, v akuzatíve kuliho, v lokáli (o) kulim, v inštrumentáli (s) kulim, v množnom čísle má tvary: v nominatíve kuliovia, v genitíve kuliov, v datíve kuliom, v akuzatíve kuliov, v lokáli (o) kulioch, v inštrumentáli (s) kuliami. Podľa vzoru kuli sa skloňujú aj iné všeobecné pomenovania cudzieho pôvodu zakončené na mäkké i alebo tvrdé y, ktoré sa zaraďujú medzi životné podstatné mená mužského rodu, napr. efendi (= titul tureckého úradníka), kádi (= v islamských krajinách sudca a notár), dandy (= sveták, švihák).

V slovnej zásobe slovenčiny používame aj prevzatý názov grizly, ktorý má pôvod v angličtine (v angličtine sa píše s dvomi z, grizzly), ktorý súvisí s anglickým prídavným menom grizzled „prešedivený“ a ktorým sa pomenúva veľký sivohnedý severoamerický medveď. Názov grizly sa takisto skloňuje podľa vzoru kuli a v jednotnom čísle má tieto tvary: v genitíve grizlyho, v datíve grizlymu, v akuzatíve grizlyho, v lokáli (o) grizlym, v inštrumentáli (s) grizlym, napr. Vo voľnej prírode bol zaznamenaný len jeden prípad kríženca ľadového medveďa a medveďa grizlyho. – Film o grizlym. – Stretnete sa s medveďom grizlym. (Tieto aj ďalšie doklady na používanie slova grizly sme vybrali z internetových stránok.)

V jazykovej praxi možno niekedy badať isté rozpaky pri používaní názvu grizly vo výpovediach, ktoré si vyžadujú použitie tvarov množného čísla. Niektorí používatelia totiž pristupujú k názvu grizly ako k nesklonnému podstatnému menu, napr. dvaja grizly; Tam sa stretávajú ľadové medvede s grizly. Názov grizly sa však aj v množnom čísle skloňuje podľa vzoru kuli a má tieto tvary: v nominatíve grizlyovia, v genitíve grizlyov, v datíve grizlyom, v akuzatíve grizlyov, v lokáli (o) grizlyoch, v inštrumentáli (s) grizlyami, napr. Grizlyovia prenikajú do revírov ľadových medveďov. – Prítomnosť grizlyov bola kedysi na severoamerickom kontinente prirodzená. – Bezpečnosť proti antiglobalistom a medveďom grizlyom. – Od roku 1996 však začali pribúdať správy o zablúdených grizlyoch. Aj v citovaných dokladoch, v ktorých sa použil názov grizly v nesklonnej podobe, mali sa použiť príslušné pádové tvary, teda dvaja grizlyovia; Tam sa stretávajú ľadové medvede s grizlyami.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV