Skloňovanie podstatného meno trpaslík

Podstatné meno trpaslík sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd. 2003) vysvetľuje po prvé ako „rozprávková bytosť malej postavy, piadimužík“ a po druhé ako „človek vzrastom pripomínajúci trpaslíka“, pričom sa pri ňom uvádza pádová prípona tvaru genitívu jednotného čísla -a (trpaslíka) a zakončenie nominatívu množného čísla -ci (trpaslíci). Z toho vyplýva, že sa skloňuje podľa životného vzoru chlap a v datíve a lokáli jednotného čísla má tvar s príponou -ovi (proti trpaslíkovi, rozprávka o trpaslíkovi) a v akuzatíve množného čísla má tvar trpaslíkov (domček pre trpaslíkov).

Slovo trpaslík sa okrem naznačených významov používa aj v ďalších významoch. Jednak sa ním pomenúva zvyčajne hlinená figúrka, často vystavovaná v predzáhradkách alebo v záhradách, ako to vidieť aj zo spojenia záhradný trpaslík, s ktorým sa nezriedka môžeme stretnúť aj na internetových stránkach alebo v predajniach záhradníckych potrieb. Okrem toho sa slovo trpaslík používa aj ako astronomický termín vo význame „hviezda nízkej svietivosti“ (porov. Astronomická terminológia. Bratislava: Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied 1998). V citovanej publikácii sa uvádzajú aj termíny hviezdny trpaslík, biely trpaslík, červený trpaslík, hnedý trpaslík.

V jazykovej praxi sa spojenie záhradný trpaslík v tvare nominatívu množného čísla používa v dvoch podobách, a to podľa životného skloňovania v tvare záhradní trpaslíci, ale aj podľa neživotného skloňovania v tvare záhradné trpaslíky. Podobne je to aj pri používaní astronomických termínov, pri ktorých sa stretáme s podobami nominatívu množného čísla bieli trpaslíci, červení trpaslíci, hnedí trpaslíci, ale aj s podobami biele trpaslíky, červené trpaslíky, hnedé trpaslíky. Dostali sme otázku, či uvedené podoby sú správne.

V spisovnej slovenčine nezriedka platí zásada, že ak sa názov osoby použije na pomenovanie veci, mení sa aj skloňovanie takéhoto názvu, takže namiesto životného skloňovania sa uplatňuje skloňovanie podľa neživotného vzoru. Na ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov: meno starorímskeho boha vojny Marsa má životné skloňovanie, napr. chrám zasvätený Marsovi, ale názov planéty Mars má neživotné skloňovanie, napr. život na Marse; názov obor ako pomenovanie bytosti má životné skloňovanie a v nominatíve množného čísla tvar obri (dvaja obri), ale ako pomenovanie zvieraťa alebo veci má tvar obry, napr. v kynológii belgické obry, v astronómii hviezdne obry (= hviezdy vysokej svietivosti); názov osoby antagonista vo význame „odporca, protivník“ má v nominatíve množného čísla tvar antagonisti, ale vo význame „látka viažuca sa na substrát, blokátor“ má tvar antagonisty (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, 2006). Z naznačeného vyplýva, že slovné spojenia záhradné trpaslíky, biele trpaslíky, červené trpaslíky, hnedé trpaslíky sú jazykovo správne, aj keď sa neživotné skloňovanie pri podstatnom mene trpaslík zatiaľ v jazykových príručkách nezachytáva, čo však vyplýva z toho, že sa nezachytávajú ani uvedené nové neživotné významy.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.