Skloňovanie podstatných mien klient, klientka a tvorenie prídavného mena

Pri sledovaní jazykovej praxe si môžeme všimnúť, že niektorým používateľom slovenčiny robí isté problémy náležité utvorenie niektorých pádových tvarov podstatného mena mužského rodu klient, jeho prechýlenej ženskej podoby klientka a náležité utvorenie príslušného prídavného mena. Slovo klient s významom „kto používa služby právneho zástupcu, lekára a pod.“ má pôvod v latinčine, kde latinské slovo cliens (v genitíve clientis) má pôvodný význam „zverenec, chránenec“, ale aj ďalšie významy, a to „poddaný“, „vazal“, „prívrženec“ (porov. latinsko-slovenské slovníky). V jazykovej praxi sa stretáme s tvarom inštrumentálu podstatného mena klient utvoreným príponou -mi, klientmi, ale aj s tvarom utvoreným príponou -ami, klientami. Podstatné mená mužského rodu zakončené na skupinu spoluhlások nt, či už ide o životné podstatné mená, alebo o neživotné podstatné mená, ako sú asistent, pacient, referent, študent, resp. argument, eurocent, ornament, patent, majú v inštrumentáli množného čísla pádovú príponu -mi. Správne je s asistentmi, s pacientmi, s referentmi, so študentmi, s argumentmi, s eurocentmi, s ornamentmi, s patentmi a rovnako aj s klientmi.

V slovenčine slovo klient natoľko zdomácnelo, že sa v ňom hlásková skupina ie (na rozdiel od latinčiny) hodnotí ako dvojhláska, čo má vplyv aj na niektoré pádové tvary podstatného mena ženského rodu klientka a na utvorenie prídavného mena. Pri ich tvorení sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, podľa ktorého v spisovnej slovenčine zvyčajne nenasledujú za sebou dve dlhé slabiky, za ktoré sa pokladajú slabiky s dlhou samohláskou alebo s dvojhláskou. Tvar genitívu množného čísla podstatného mena klientka sa tvorí s vkladnou samohláskou o a má podobu klientok (nie *klientiek), napr. ohlasy klientok, úspechy klientok, záujmy klientok, podobne, ako je to aj pri podstatných menách koncipientka – koncipientok, pacientka – pacientok. Tvar datívu množného čísla má podobu s príponou -am, klientkam (nie *klientkám), napr. dobre poradiť klientkam, a tvar lokálu množného čísla má podobu s príponou -ach, o klientkach (nie *klientkách), napr. údaje o klientkach.

Keďže v podstatnom mene klient je dvojhláska ie, prídavné meno sa netvorí príponou -ský s dlhou samohláskou ý, ale príponou -sky s krátkou samohláskou y, takže má podobu klientsky (nie *klientský), napr. klientsky účet, klientsky poradca, ale aj klientska zóna s krátkym a, klientske centrum s krátkym e na konci prídavného mena.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV