Skloňovanie podstatných mien typu srdce

V jazykových prejavoch sa stretáme s dvomi podobami inštrumentálu (7. pádu) množného čísla podstatných mien stredného rodu zakončených na samohlásku -e, ako sú slová more, plece, pole, srdce, vajce, vrece, a to s podobami zakončenými na príponu -ami, t. j. morami, plecami, poľami, srdcami, vajcami, vrecami, ale aj s podobami zakončenými na príponu -iami, teda moriami, pleciami, poliami, srdciami, vajciami, vreciami. Na ilustráciu uvádzame príklady z internetových stránok: Za siedmimi horami, siedmimi dolinami, siedmimi morami stojí chalúpka. / Za siedmimi horami, siedmimi dolinami, siedmimi moriami stojí chalúpka. – Špička talianskej čižmy je obmývaná dvomi morami. / Krajina obmývaná dvomi moriami. // Blúzka s odhalenými plecami. / Tričko s odhalenými pleciami. – … odmlčí sa a mykne plecami. / Mykne pleciami a nahodí neutrálny výraz. // Thajský pavilón s ryžovými poľami. / Ubytovanie obklopené ryžovými poliami. – Prechod snehovými poľami / Horská služba varuje pred snehovými poliami. // … pomôže zachrániť viac detí s chorými srdcami. / Na pomoc deťom s chorými srdciami. – Prsteň je vyrobený zo striebra s vyrezávanými srdcami. / Oceľový prsteň s vyrezávanýmisrdciami. // Sardinková nátierka s vajcami. / Zeleninová nátierka s vajciami. – Situácia na trhu so slepačímivajcami. / Momentálne nevieme, čo so slepačími vajciami. // … budujú barikády s vrecami s pieskom. / Miestni obyvatelia proti vode bojujú vreciami s pieskom. – Zberové nádoby s vrecami na odpad. / … stojany s vreciami na odpad. Dostali sme otázku, ktoré z podôb sú správne.

Výskyt podôb inštrumentálu množného čísla zakončených na -iami v uvedených slovách je isto ovplyvnený tým, že dvojhláska ia je v tvaroch nominatívu (1. pádu), datívu (3. pádu) a lokálu (6. pádu) množného čísla, porov. moria – moriam – o moriach, plecia – pleciam – na pleciach, polia – poliam – na poliach, srdcia – srdciam – v srdciach, vajcia – vajciam – o vajciach, vrecia – vreciam – vo vreciach. Inštrumentál množného čísla pri podstatných menách stredného rodu zakončených na -e, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce, tvorí sa však príponou -ami, nie príponou -iami, o čom sa možno presvedčiť v slovenských gramatikách aj v platných Pravidlách slovenského pravopisu. V inštrumentáli množného čísla uvedených slov sú v spisovnej slovenčine správne iba tvary morami, plecami, poľami, srdcami, vajcami, vrecami. Možno ešte dodať, že príponu -iami v inštrumentáli množného čísla majú podstatné mená stredného rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na dvojhlásku ie, ktoré sa skloňujú podľa vzoru vysvedčenie, teda vysvedčenie – s vysvedčeniami, brnenie – s brneniami, prekvapenie ­– s prekvapeniami, zranenie – so zraneniami atď.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.