Skloňovanie slov typu bongo a dingo

V slovnej zásobe slovenčiny máme niekoľko prevzatých slov zakončených na slabiku -go. Jednak sú to názvy vecí v širokom chápaní, ako sú indigo (tmavomodré farbivo, resp. kopírovací papier), kargo (prepravovaná zásielka),mango (dužinatý plod mangovníka), tágo (biliardová palica), tango (spoločenský tanec), jednak názvy zvierat, resp. vtákov, ako sú dingo (austrálsky polodivý pes), drongo (tropický lesný vták). Napriek rovnakému zakončeniu sa uvedené slová zaraďujú k rozličným skloňovacím vzorom a skloňujú sa rozlične. Názvy vecí indigo, kargo, mango,tágo, tango svojím zakončením na samohlásku -o a všeobecným významom sa zaraďujú medzi podstatné mená stredného rodu vzoru mesto. V genitíve jednotného čísla majú tvary s príponou -a, indiga, karga, manga, tága,tanga, v datíve a lokáli majú tvary s príponou -u, indigu, kargu, mangu, tágu, tangu, v nominatíve a akuzatíve množného čísla majú tvary s príponou , resp. po predchádzajúcej dlhej slabike s príponou -a, (dve) indigá, kargá,mangá, tága, tangá, v genitíve množného čísla majú tvary bez prípony s predĺžením poslednej kmeňovej slabiky, ak už nie je dlhá, t. j. (dvoch) indíg, kárg, máng, tág, táng. Názvy zvierat, resp. vtákov sa zaraďujú medzi podstatné mená mužského rodu a skloňujú sa podľa vzoru chlap podobne ako domáce zvieracie podstatné mená maco, pejo, pejko, takže v genitíve jednotného čísla majú tvary s príponou -a, dinga, dronga, v datíve a lokáli majú tvary s príponou -ovi, dingovi, drongovi, v nominatíve množného čísla, podobne ako iné životné podstatné mená zakončené na -o, ako dedo, strýko, ujo, ale aj spomínané maco, pejo, pejko, majú príponu -ovia, (dvaja) dingovia, drongovia, a v genitíve a akuzatíve množného čísla majú príponu -ov, (dvoch) dingov, drongov.

V slovenčine máme aj prevzaté slová zakončené na -go, ktorými sa pomenúvajú veci, ale zároveň aj zvieratá. Napríklad slovom bongo sa pomenúva afrokubánsky bicí hudobný nástroj, ale aj druh africkej antilopy, slovommungo sa pomenúva drobnosemenná fazuľa pestovaná v Ázii, listová zelenina pestovaná v plytkých miskách, resp. obnovená vlna získaná z rozvláknených valchovaných tkanín (porov. Veľký slovník cudzích slov, 2003), ale aj mäsožravec z čeľade cibetovitých. Názvy vecí bongomungo sa skloňujú podľa vzoru mesto, v genitíve jednotného čísla majú tvary bonga, munga, v datíve a lokáli majú tvary bongu, mungu, v nominatíve a akuzatíve množného čísla majú tvary (dvebongá, mungá a v genitíve množného čísla majú tvary (dvochbong, múng. Názvy zvierat bongomungo sa skloňujú podľa vzoru chlap, v genitíve jednotného čísla majú tvary bonga, munga, ale v datíve a lokáli majú tvary bongovi, mungovi, v nominatíve množného čísla majú tvary (dvaja) bongovia, mungovia a v genitíve a akuzatíve množného čísla majú tvary (dvochbongov, mungov.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV