Ako skloňovať slovo “klient” z oblasti počítačov

Pod vplyvom angličtiny slovo klient používa aj na označenie počítačového programu.

V slovnej zásobe slovenčiny už niekoľko storočí (porov. Historický slovník slovenského jazyka) používame slovoklient, ktoré má pôvod v latinčine, v latinskom slove cliens (v genitíve clientis) s významom „zverenec, chránenec“ a ktoré sa k nám dostalo prostredníctvom nemčiny (nem. Klient). Slovom klient pomenúvame osobu, ktorá zvyčajne opakovane využíva platené služby najmä v oblasti peňažníctva, poisťovníctva, zdravotníctva, opatrovateľstva, advokátske služby a pod. Ako pomenovanie osoby sa slovo klient zaraďuje medzi životné podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap. V genitíve a akuzatíve jednotného čísla má tvar klienta (uspokojiť potreby klienta, obslúžiť klienta), v datíve a lokáli má tvar klientovi (odovzdať klientovi, rozprávať sa o klientovi)), v nominatíve množného čísla má tvar klienti (klienti poisťovne, spokojní klienti) a v inštrumentáli tvar klientmi.

Novšie sa pod vplyvom angličtiny slovo klient používa aj na označenie počítačového programu. Tento nový význam zachytávajú nielen slovníky výpočtovej techniky, ale aj novšie slovníky cudzích slov, resp. aj Slovník súčasného slovenského jazyka (2. zv. písmená H – L z r. 2011). Keďže slovo klient v tomto novom význame nepomenúva osobu, ale vec, vynára sa otázka, či sa má aj v tomto význame uplatňovať životné skloňovanie podľa vzoru chlap, alebo iné skloňovanie. V spisovnej slovenčine sa zvyčajne uplatňuje zásada, že ak sa tým istým slovom pomenúva osoba, skloňuje sa podľa životného vzoru, ale ak sa pomenúva vec, skloňuje sa podľa neživotného vzoru. Na ilustráciu uvedieme niekoľko príkladov: člen (príslušník organizácie), člena, členovi, dvaja členovia – člen (článok, zložka), člena, členu, o člene, dva členy; exponent (kto sa verejne angažuje), exponenta, exponentovi, dvaja exponenti – exponent (číslo, ktorým sa umocňuje alebo odmocňuje), exponenta, exponentu, o exponente, dva exponenty; manipulátor (kto manipuluje s niekým), manipulátora, manipulátorovi, dvaja manipulátori – manipulátor (zariadenie), manipulátora, manipulátoru, o manipulátore, dva manipulátory; bežec(kto beží), bežca, bežcovi, dvaja bežci – bežec (pohyblivá súčiastka), bežca, bežcu, o bežci, dva bežce. Rovnako je odôvodnené pristupovať aj ku skloňovaniu neživotného podstatného mena klient, ktorým sa pomenúva počítačový program. So zreteľom na jeho zakončenie na tvrdú spoluhlásku t bude sa skloňovať podľa neživotného vzoru dub a bude mať tieto tvary: v jednotnom čísle genitív klienta, datív klientu (povoľuje odpovedať klientu), akuzatív klient, lokál v kliente (v mailovom kliente), inštrumentál s klientom, v nominatíve a akuzatíve množného čísla bude mať tvar klienty (klienty rýchlych správ) a v inštrumentáli tvar klientmi. Na neživotné skloňovanie slovaklient v novom význame upozorňuje aj citovaný Slovník súčasného slovenského jazyka uvádzaním tvaru nominatívu množného čísla klienty.

 

PaedDr. Matej Považaj, CSc.