Slováci sú presvedčení, že vedecké objavy uľahčujú ľuďom život

Slováci a Slovenky sa zúčastnili prieskumu Bayer Barometer 2016, ktorý zisťoval, čo si myslíme o vede a inováciách. Až 92% respondentov jednoznačne odmietlo hypotézu, že vedecké objavy nie sú uplatniteľné v „bežnom“ živote. Prikláňajú sa k názoru, že vedecké objavy život ľuďom uľahčujú. 89% opýtaných považuje vedu za kľúčovú pre našu budúcu prosperitu. Keby bol dostatok prostriedkov, zrejme by u nás pribúdalo viac pôvodných inovácií, pretože podľa zúčastnených, nápady nám nechýbajú. Tieto výsledky vyplynuli z dotazníkového prieskumu, ktorý exkluzívne spracovala spoločnosť Median. Dobrá správa je, že aj na Slovensku často okolo seba počujeme slová veda a inovácie a zdá sa, že každý im dobre rozumie.

Aby sme sa uistili, že to tak naozaj je, povedzme si to základné.

Súčasná veda je znalosť, alebo súbor poznatkov, založených na faktoch, ktoré sú získané systematickým pozorovaním a experimentami. Skúmajú rôzne oblasti života a ich zmyslom je vytvoriť predpoklad, hypotézu, ktorá sa dá otestovať a dokázať. Základné vlastnosti vedy sú teda objektivita, pravdivosť a jednoznačnosť. Ak sa vedecké poznatky cielene využívajú v praxi, hovoríme o aplikovanej vede.

Inovácie zase znamenajú nové myslenie, ktoré vytvára hodnoty a prináša nové produkty, služby, postupy, či metódy. Ich cieľom je zabezpečovať ľuďom lepší život, ekonomický aj sociálny blahobyt.

Čo konkrétne prináša veda a inovácie? Napríklad zdravie – lepšia diagnostika, účinnejšie a bezpečnejšie lieky predstavujú dlhší a kvalitnejší aktívny život. Alebo životné prostredie – šetria ho nové metódy na zníženie spotreby energií a surovín, ktoré sa nedajú obnoviť, technológie recyklácie znamenajú  zase menšie množstvo odpadu. Jednoduchší, pohodlnejší a úspornejší život z roka na rok prináša spoľahlivosť inovatívnej techniky, ktorá má vyšší výkon, menšie rozmery a nižšiu cenu. A pokračovať by sme mohli aj ďalej.

Čo si však o vede a inováciách Slováci naozaj myslia?

Z prieskumu vyplynulo, že aj v našej krajine je veda nespochybniteľná v oblasti zdravia, technického pokroku, či životného prostredia.
A to je ďalšia dobrá správa. Až 96 % opýtaných si myslí, že najväčší prínos má veda v oblasti technického pokroku, 95% uvádza oblasť zdravia a 85% v životnom prostredí. Prínos vedy v oblasti rozvoja spoločnosti, rodiny a vzťahov medzi ľuďmi je už však vnímaný s väčším dešpektom.
Ak by výsledky odzrkadľovali aj záujem o rozvoj v uvedených sférach, mohli by sme sa tešiť na skvalitnenie mnohých dôležitých oblastí.  Najväčší záujem, až 97%, by bol totiž o inovácie v oblasti zdravia, nasleduje životné prostredie s 92%, pracovný život s 84% a vzdelávanie s 83%.
O pozitívnom sebavedomí Slovákov vypovedá časť prieskumu, v ktorej sa zisťovalo, čo považujú respondenti za prekážky inovácií. Nedostatok nápadov uviedlo len 9% opýtaných a za najväčšiu prekážku považuje 52% ľudí nedostatok prostriedkov.
„Investícia do vedy a výskumu je v life science spoločnostiach, ako je Bayer, jedným z hlavných východísk pre hľadanie nástrojov ku skvalitneniu života. Inovácie nám pomáhajú zachytávať zmeny, ktoré môžeme využiť k nášmu spoločnému prospechu a na riešenie kľúčových problémov, ktorým čelia spoločnosti na celom svete. Či už ide o pomoc v boji proti chorobám, udržiavanie kvality života, alebo výživu svetovej populácie.“ hovorí Jens Becker, generálny riaditeľ spoločnosti Bayer pre Českú republiku a Slovensko.

Prekážkami pre rozvoj a inovácie sú nielen obmedzené finančné prostriedky ale aj lenivosť.
Obmedzené prostriedky vidia ako hlavnú prekážku inovácií starší (50-65 rokov) a viac vzdelaní ľudia (43% VŠ). Lenivosť a neochota niečo meniť a učiť sa je prekážkou predovšetkým pre mladých ľudí (18-34 rokov).

Bayer Barometer 2016 v kocke.
Aby sme k téme pristúpili na základe faktov, opreli sme sa o výsledky prieskumu s názvom Bayer Barometer, ktorý na Slovenku koncom mája 2016 realizovala renomovaná spoločnosť Median v spolupráci so Slovenskou Akadémiou Vied a spoločnosťou Bayer, na reprezentatívnej vzorke 501 slovenských mužov a žien vo veku 18-65 rokov.

Veda a inovácie skutočne pre nás nie sú prázdne slová.
Ich výsledkom sú produkty, vytvorené na to, aby ľuďom na celom svete prinášali lepší život. Najlepšou správou, ktorú vyčítame spomedzi riadkov prieskumu je, že si to naozaj začíname uvedomovať. Nasledovať by mali presné kroky od dobrých názorov k úspešným činom. Pretože o lepší život sa musíme pričiniť aj sami. Veda a inovácie budú našimi užitočnými pomocníkmi.

 


Bayer: Science For A Better Life.
Bayer je globálna spoločnosť s hlavným pôsobením v oblasti starostlivosti o zdravie a v poľnohospodárstve. Produkty a služby spoločnosti sú vytvárané tak, aby slúžili ľudom a zlepšovali kvalitu ich života. Bayer si zároveň kladie za cieľ tvoriť hodnoty prostredníctvom inovácií a rastu. Spoločnosť  Bayer sa zaväzuje k dodržiavaniu zásad trvalo udržateľného rozvoja, sociálnych a etických hodnôt.