Slovenskí vedci si prevzali najprestížnejšie ocenenie

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií bol cieľ slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa konalo 10. novembra 2016 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2016.

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku je jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

Laureátom bola udelená soška Ceny za vedu a techniku, ktorej nové výtvarné stvárnenie pochádza z dielne umelca Achilleasa Sdoukosa. Zlato-platinová plastika pretavená do skla symbolizuje celú škálu vedných disciplín, ktoré spolupracujú a smerujú k jednému ušľachtilému cieľu,“ konkretizoval autor diela.

Ceny odovzdával minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Upriamil pozornosť najmä na potenciál, ktorý vedecko-výskumní pracovníci pre spoločnosť predstavujú: Ide o najprestížnejšiu cenu udeľovanú v oblasti vedy a techniky v Slovenskej republike. Je dôležité, aby sa vedcom a technikom venovala náležitá pozornosť a bola vyjadrená úcta tým, ktorí svojimi profesionálnymi výsledkami zviditeľňujú Slovenskú republiku v zahraničí prostredníctvom vedy a techniky. Našou snahou je prijať opatrenia na podporu ďalších investícií  do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry“ uviedol  minister.

 

Cenu za vedu a techniku v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

prof. Ing. Marián Valko, DrSc., Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU, Bratislava
Za komplexnú analýzu kovov a antioxidantov v živých systémoch, popise interakcií kovov s biomolekulami a úlohe redoxných kovov pri tvorbe voľných radikálov

RNDr. Imrich Barák, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava
Za významný príspevok k objasneniu molekulových mechanizmov bunkového delenia, sporulácie a programovanej bunkovej smrti v baktériách

Ing. Rastislav Havrila, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
Za výsledky dosiahnuté pri riešení a riadení výskumno-vývojových projektov v oblasti výkonovej elektrotechniky a statických výkonových meničov s unikátnymi realizačnými výstupmi v množstve priemyselných zariadení

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., Katedra epizootológie a parazitológie UVLF, Košice
Za významný príspevok k rozvoju molekulovej diagnostiky a epizootológie vírusových nákaz zvierat

PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV, Nitra
Za mnohé výnimočné objavy v archeológii a celoživotné vedecké dielo, ktoré významnou mierou prispelo k bližšiemu poznaniu dejín

RNDr. Peter Schmeringa, Biatec Laser Technology, s.r.o., Bratislava
Za aplikovaný výskum a vývoj prototypu zariadenia Biatec Laser BLT F3 pre laserové mikroobrábanie ultra tvrdých a ďalších materiálov a aplikovaný výskum a vývoj prototypu automatizovanej linky na laserové spracovanie dreva

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., Fakulta výrobných technológií Prešov, TU Košice
Za výskum metód výpočtovej inteligencie v oblasti modelovania a riadenia systémov na báze nekonvenčných pohonov s umelými svalmi

Ing. Jaromír Vašíček, PhD., Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
Za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych a živočíšnych biotechnológií a biomedicíny – charakterizácia a kryokonzervácia dospelých kmeňových buniek národných plemien hospodárskych zvierat

Ing. Rastislav Baláž, PhD., EVPÚ, a. s.; Nová Dubnica
Za výskum a vývoj optoelektronických a manipulačných zariadení s realizáciou v obrannom priemysle.

Kategória Popularizátor vedy

Mgr. Andrea Settey Hajdúchová, STU, Bratislava
Za vytrvalú popularizáciu a masmedializáciu práce slovenských vedkýň a vedcov a úspešných vedeckých projektov

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
Za dlhoročnú rozsiahlu a úspešnú aktivitu v oblasti popularizácie astronomických poznatkov článkami v časopisoch a dennej tlači, reláciami v rozhlase a televízii, ako aj prednáškami pre širokú verejnosť

Kolektív Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, Bratislava
Za popularizáciu vedy a techniky na Slovensku a koordináciu popularizačných aktivít na celoslovenskej úrovni

Vedecko-technický tím roka

Odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty TU Košice  – vedúci tímu prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
Za teoretický a experimentálny výskum a vývoj nových inteligentných adaptívnych nosných systémov schopných odolávať statickým a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia

Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE, Dubnica nad Váhom, vedúci tímu Ing. Stanislav Korec
Za vývoj, výrobu a implementáciu technologickej aplikácie kolaboratívneho robota do výrobného i nevýrobného procesu automobilky Škoda Auto, a.s.

Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, vedúci tímu Ing. Mareka Franko, PhD.
Za výskum, vývoj a realizáciu trakčnej výzbroje pre dvojsystémový elektrický rušeň, spĺňajúcej najnovšie technicko-ekonomické požiadavky

V rámci podujatia boli odovzdané aj tieto ceny:

Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu prevzali

RNDr. Ján Mucha, CSc., a Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD., z Chemického ústavu SAV
Za významný prínos pri obstaraní a sprevádzkovaní špičkovej prístrojovej techniky pre štúdium v oblasti glykomiky

Čestný doktorát od Slovenskej akadémie vied si na podujatí prevzal Dr. Mrityunjay Singh.

Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie (Cenu SRK za umenie) získal

Bc. Jakub Dušička, študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (Propagátor vedy a techniky) bola udelená nasledovným osobnostiam:

prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Ing. Ladislav Szojka

Cenu Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární) prevzali v nasledovných kategóriách:

za najlepšie dizertačné práce

Štefan Čerba – za dizertačnú prácu na tému Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora
Matúš Kováč – za dizertačnú prácu na tému Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústav:

za najlepšie diplomové práce

Jakub Januška – za diplomovú prácu na tému Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV
Róbert Ješko – za diplomovú prácu na tému Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440

za najlepšie bakalárske práce

Jakub Slávik – za bakalársku  prácu na tému Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov
Marek Širanec – za bakalársku prácu na tému Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení

Viac informácií o odovzdávaní ceny za vedu a techniku nájdete na stránke  www.tyzdenvedy.sk.


Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.