Špičková veda s využitím röntgenového lasera

Májová vedecká škola v Liptovskom Jáne je pre slovenských vedcov príležitosťou zapojiť sa do špičkového výskumu využitím röntgenového lasera. Účasť našich vedcov na tomto programe je zameraná najmä na budúce využitie v biologických a materiálových aplikáciách.

Vedecká interdisciplinárna škola SFEL2017 sa koná od 9. do 12. mája 2017 v Liptovskom Jáne pri príležitosti sprevádzkovania najvýkonnejšieho röntgenového lasera na svete. Toto unikátne zariadenie spravuje nezisková akciová spoločnosť E-XFEL, ktorá vznikla ako spoločný projekt jedenástich európskych krajín, medzi nimi je aj Slovensko.

Príprava vákuovej komory pre injektor vzoriek

Laser sa stavia v Hamburgu, náklady na jeho vybudovanie dosiahli 1,3 mld. eur a ide o najdrahší projekt európskej výskumnej infraštruktúry realizovaný v Nemecku. Jedným zo zámerov podujatia SFEL2017– školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia je informovať slovenskú vedeckú komunitu o najnovšom vývoji v súvislosti s projektom E-XFEL, ale najmä o spôsoboch a možnostiach zapojenia sa do prvých experimentov. Pre mladých výskumných pracovníkov a univerzitných študentov budú prednášať prizvaní zahraniční odborníci. Zámerom SFEL2017 je tiež zabezpečiť personálne prepojenie slovenskej výskumnej komunity s formujúcimi sa vedeckými tímami, ktoré budú využívať zariadenie E-XFEL, ako aj synchrotrónové zariadenia ESRF Grenoble, DESY Hamburg a zdroj neutrónov ILL Grenoble.

Nové dimenzie výskumu

Európsky röntgenový laser emitovaný voľnými elektrónmi XFEL (E-XFEL), ktorý uvedú do činnosti v druhej polovici roku 2017, sa stane najdokonalejším zdrojom röntgenového laserového žiarenia na svete. Vysokovýkonné pulzné röntgenové lasery podstatne rozširujú možnosti laserov v porovnaní s optickým laserom, resp. maserom. Röntgenové lasery na princípe voľných elektrónov umožňujú merať aj ultrarýchle procesy s atomárnym rozlíšením, čím otvárajú úplne nové dimenzie výskumu. Merací čas na zariadeniach typu XFEL je zatiaľ mimoriadne vzácny aj pre svetovú vedeckú špičku, vedci budú mať na tomto zariadení v prvom roku k dispozícii celkovo 800 hodín meracieho času. E-XFEL pritom rádovo zvýši dostupnosť experimentov, pre niektoré bude jedinou možnosťou výskumu.

Hlavné oblasti využitia

Menšie, rýchlejšie, intenzívnejšie – E-XFEL umožní doteraz nedostupné smery výskumu. Využitím E-XFEL budú vedci mapovať atomárne detaily vírusov, molekulárne zloženie buniek, trojrozmerné detaily nanosveta, filmovať chemické reakcie a študovať procesy, aké prebiehajú hlboko v jadrách planét. Z pohľadu finančných nárokov je pre Slovensko najvýhodnejšou možnosťou spoluúčasť na výstavbe a prevádzke strategicky zvolených nadnárodných výskumných centier (large scale facility) typu E-XFEL. Pre našich vedcov sú takéto programy vstupenkou do najkonkurenčnejšej časti spoločného Európskeho výskumného priestoru.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Jozef Uličný, Adriana Zeleňáková UPJŠ v Košiciach, foto E-XFEL
Organizátorom podujatia SFEL2017 je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s E-XFEL, GmbH, v Hamburgu, Komisiou MŠVVaŠ SR pre koordináciu aktivít SR v projektoch orientovaných na materiály, fyzikálne vedy s aplikačným potenciálom pre biologické a medicínske vedy, chemické vedy a IT (ESFRI) a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v CVTI SR