1902-08-08

sa narodil Paul Dirac, anglický teoretický fyzik, ktorý sa zaoberal kvantovou teóriou, všeobecnou teóriou relativity a kozmológiou. Za svoju základnú prácu v kvantovej fyzike Princípy kvantovej mechaniky (1930) získal Nobelovu cenu za fyziku spolu s E. Schrödingerom. Ako prvý formuloval relativistickú kvantovo-mechanickú rovnicu popisujúcu elektrón (a všeobecnejšie častice so spinom 1/2), tzv. Diracovu rovnicu. Tá ho viedla k predpovedi existencie pozitrónu, teda antičastice elektrónu, ktorý bol neskôr pozorovaný C. D. Andersonom. Zomrel v roku 1984.