1931-12-20

sa narodil prof. Ing. Adolf Jurášek, DrSc., profesor na Katedre organickej chémie CHTF SVŠT v Bratislave. Bol uznávaný odborník v oblasti organickej syntézy, heterocyklickej chémie a nových zlúčenín furánu. Autor monografie, množstva vedeckých a odborných prác, 37 patentov a autorských osvedčení. Zomrel v roku 1989.