TECH INNO DAY 2017

Inovácie študentov a technicky orientované startupy. Dobré nápady a tí, čo dobré nápady radi podporujú a so študentmi sa ochotne delia o svoje skúsenosti. To všetko na jednom mieste je TECH INNO DAY.

Tohtoročný 4. ročník networ­kin­go­vého podujatia TECH INNO DAY sa koná:

4. apríla 2017 (v čase od 15:00 – 20:30 hod.) na Fakulte informatiky a informačných technológií

v Mlynskej doline (Ilkovičova 2, Bratislava).

Inovatívne pro­jekty na podu­jatí pred­sta­via štu­denti STU aj iných univerzít zo SR a ČR. Uvidíte naprí­klad originálne sedadlo do automobilu pre imobilných zo Stroj­níc­kej fakulty STU alebo pro­jekt Virtual medicine – originálny anatomický atlas vo virtuálnej realite, za ktorým stoja aj študenti FEI STU či FIIT STU, projekt Stuba Green Team či online nástroj spätnej väzby Feed­bac­ker.

Spo­me­dzi firem­ných tímov nájdu návštevníci  na podu­jatí naprí­klad ľudí z firmy ENTRO­PIA, ktorí stoja za  pro­jektom Guest Cloud, čo je apli­ká­cia na lep­šiu orga­ni­zá­ciu podu­jatí. Firemný tím spo­loč­nosti Ben­ja­min But­ton zas pred­staví pro­jekt integ­ro­va­nej kamery v tvare pri­pí­na­teľ­ného gom­bíka, ktorý dokáže  zachy­tiť spo­mienky detí z ich uhla pohľadu, prí­padne upo­zor­niť na nežia­ducu situ­áciu v domác­nosti. A príde aj SOSA – Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, či zástupcovia Emotion ID – firmy, ktorá nedávno získala ocenenie Superstar Bronze Award na prehliadke inovatívnych firiem Night of Stars vo Frankfurte.

TECH INNO DAY organizuje opäť  Univerzitný technologický inkubátor STU, ktorý patrí medzi prvé univerzitné inkubátory na Slovensku. Počas 11 rokov svojej existencie podporil rozbeh už viac ako 50 inovatívnych firiem.

„Podujatie TECH INNO DAY vzniklo pre to, aby sme zvýšili povedomie o zaujímavých projektoch študentov a technologických startupov. Zároveň ponúka priestor na networking a získanie zaujímavých kontaktov pre firmy aj študentov,“ hovorí Lenka Bednárová, vedúca Univerzitného technologického inkubátora STU.

ZOZNAM VŠETKÝCH VYSTAVOVATEĽOV –  originálnych študentských projektov z STU a inovatívnych firiem s popisom firmy.