Test: Základy geometrie

1. Aký uhol zvierajú spolu hodinová a minútová ručička o pol deviatej?
a) 90 stupňov
b) 80 stupňov
c) 75 stupňov
d) 60 stupňov

2. Akú veľkosť má vnútorný uhol pravidelného 10-uholníka?
a) 160 stupňov
b) 144 stupňov
c) 72 stupňov
d) 36 stupňov

3. Bod, ktorý je rovnako vzdialený od každej z troch strán trojuholníka, sa nachádza
a) v priesečníku osí jeho vnútorných uhlov
b) v jeho ťažisku
c) v priesečníku osí jeho strán
d) v priesečníku jeho výšok

4. Ktoré z dolu uvedených tvrdení je nepravdivé?
a) V každom obdĺžniku ležia uhlopriečky na osiach vnútorných uhlov.
b) V každom rovnobežníku sa uhlopriečky navzájom rozpoľujú.
c) V každom kosoštvorci sú uhlopriečky na seba kolmé.
d) V každom lichobežníku sa uhlopriečky pretínajú.

5. Ak spojíme stredy strán v trojuholníku ABC, dostaneme menší trojuholník s obsahom 14 cm2. Stanovte obsah trojuholníka ABC!
a) 14 cm2
b) 28 cm2
c) 42 cm2
d) 56 cm2

6. Koľko dm má obvod kosoštvorca, ak sú jeho uhlopriečky dlhé 2,4 dm
a 1,8 dm?
a) 3 dm
b) 4,2 dm
c) 6 dm
d) 8,4 dm

7. Nádrž so 100 litrami vody stačila práve na zavlaženie záhonu tvaru kruhu s polomerom 4 m. Koľko litrov vody by bolo treba na zavlaženie kruhového záhonu s polomerom 6 m?
a) 125 litrov
b) 150 litrov
c) 200 litrov
d) 225 litrov

8. Obsah kosodĺžnika je 30 cm2. Jedna jeho strana je dlhá 10 cm, výška na druhú stranu meria 5 cm. Stanovte obvod tohto kosodĺžnika!
a) 16 cm
b) 18 cm
c) 32 cm
d) 50 cm

9. Na dvojfarebnom plagáte zaberala čierna farba 80 % plochy a modrá farba 20 % plochy. Tento plagát bol zväčšený s pomerom podobnosti 3 : 1. Koľko percent plochy zaberá modrá farba na zväčšenom plagáte?
a) 20 %
b) 30 %
c) 40 %
d) 60 %

10. V akej mierke je zhotovená mapa, ak vzdialenosti 1,5 km zodpovedá na mape úsečka dlhá 6 cm?
a) 1 : 900 000
b) 1 : 250 000
c) 1 : 150 000
d) 1 : 25 000

11. Výška v rovnostrannom trojuholníku meria √3 dm. Stanovte obvod tohto trojuholníka!
a) 2 dm
b) 3 dm
c) 6 dm
d) 9 dm

12. Dĺžky strán obdĺžnika ABCD sú v pomere 4 : 3. Polomer kružnice opísanej tomuto obdĺžniku má dĺžku 5 cm. Stanovte obvod obdĺžnika ABCD!
a) 48 cm
b) 28 cm
c) 24 cm
d) 14 cm

13. V pravouhlom trojuholníku ABC sú odvesny dlhé 6 cm a 8 cm. Akú dĺžku má polomer kružnice opísanej trojuholníku ABC?
a) 4 cm
b) 5 cm
c) 6 cm
d) 8 cm

14. Stanovte obsah rovnoramenného lichobežníka, ktorého každé rameno má dĺžku 10 cm a jeho dve základne majú dĺžky 16 cm a 4 cm!
a) 24 cm2
b) 48 cm2
c) 80 cm2
d) 100 cm2

15. V lichobežníku ABCD platí: |AD| = |DC| = |CB| = m a |AB| = |AC| = z. Stanovte veľkosť vnútorného uhla tohto lichobežníka pri vrchole D!
a) 108 stupňov
b) 72 stupňov
c) 60 stupňov
d) 36 stupňov

Správne odpovede

1c, 2b, 3a, 4a, 5d, 6c, 7d, 8c, 9a, 10d, 11c, 12b, 13b, 14c, 15a

Test pripravil Dušan Jedinák, foto Pixabay