Tvorenie a používanie slovesa zoponovať a jeho odvodenín

V jazykovej praxi sa v súčasnosti stretáme so slovesom zoponovať, s trpným príčastím, resp. prídavným menomzoponovaný a so slovesným podstatným menom zoponovanie, napr. Každú zmenu každého paragrafu treba dôkladne premyslieť, dôkladne  zoponovať.Strana doplní, zoponuje a vyhodnotí kritériá… – Do konca mája 2000 bude vypracovaná a zoponovaná záverečná správa… – Zoponované návrhy by sa pred Legislatívnu radu vlády SR mali dostať v septembri. – Zoponovanie príspevkov zabezpečí programový výbor konferencie Medzinárodné vedecké dni 2006. – Jej jednotlivé kapitoly zoponovali nezávislí oponenti. V tejto súvislosti sme dostali otázku, či sloveso zoponovať a jeho odvodeniny sú spisovné slová, keďže sa neuvádzajú ani v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). V týchto príručkách nájdeme iba slovesooponovať s významom „protirečiť istému názoru, obyčajne v diskusii“, resp. „byť oponentom, posudzovateľom obyčajne vedeckej alebo odbornej práce“.

Sloveso oponovať, ktoré má pôvod v latinčine, je nedokonavé, t. j. vyjadruje sa ním plynúci, prebiehajúci dej a nevyjadruje sa ním okolnosť, že dej sa ukončí, uzavrie. V komunikácii však potrebujeme vyjadriť aj okolnosť, že dej je už ukončený, uzavretý, zavŕšený alebo sa ukončí, uzavrie, zavŕši. Túto okolnosť môžeme vyjadriť opisne, napr. uskutočniť oponentúru, vykonať oponentúru, urobiť oponentúru. Takéto vyjadrenia majú svoje miesto v oficiálnej či odbornej komunikácii. V jazykovej praxi sa z nedokonavého slovesa oponovať pravidelným slovotvorným postupom pomocou predpony z-, ktorou sa od nedokonavých slovies tvoria dokonavé slovesá, utvorilo dokonavé sloveso zoponovať podobne, ako je to pri dvojiciach prevzatých slov deformovať – zdeformovať, demolovať – zdemolovať, inscenovať – zinscenovať, reorganizovať – zreorganizovať atď.

Môžeme teda konštatovať, že neologizmus zoponovať, ktorého utvorenie si vyžiadala jazyková prax, a od neho odvodené slová zoponovaný zoponovanie sú utvorené v zhode so zákonitosťami tvorenia slov v spisovnej slovenčine, preto patria medzi spisovné jazykové prostriedky.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV