Tvorenie, význam a používanie slovesa zazmluvniť

V posledných rokoch sa najmä v informáciách o zdravotných poisťovniach, o zdravotníckych zariadeniach a lekároch, ale aj o rozličných organizáciách a podnikoch, či v rozhovoroch podnikateľov, predstaviteľov inštitúcií a pod. môžeme stretnúť so slovesom zazmluvniť a od neho utvoreným slovesným podstatným menomzazmluvnenie a trpným príčastím, resp. prídavným menom zazmluvnený. Uvedieme niekoľko príkladov z internetových stránok: Od 15. novembra by mali zdravotné poisťovne zazmluvniť v zdravotníckych zariadeniach o vyše 3-tisíc lôžok menej. – V nej je určený počet lôžok, ktoré musia zdravotné poisťovne zazmluvniť, a zároveň dva zoznamy zdravotníckych zariadení, s ktorými poisťovne musia uzatvoriť zmluvy. – Lekár mi povedal o možnosti zazmluvniť si pôrodníka. – Vývoj stavu nadlimitných zákaziek kopíruje snahu štátu zazmluvniť veľké diaľničné stavby. – Zamestnávatelia si pre svojich učňov musia vybrať a zazmluvniť strednú odbornú školu. –Zazmluvnenie pôrodníka znamená nielen jeho prítomnosť pri pôrode, ale aj sledovanie v ambulancii mesiac pred pôrodom. – Lekárska komora sa pred časom vyjadrila, že ich cieľom je zazmluvnenie všetkých ambulancií špecialistov. – Operačný program Doprava je zazmluvnený na 100 percent. – Tieto služby zaisťujeme vlastnými vozidlami, ako aj vozidlami externých zazmluvnených dopravcov. – Zazmluvnený pôrodník vás s veľkou pravdepodobnosťou bude osobne navštevovať na oddelení, kde budete ležať po pôrode alebo pred pôrodom.

Dostali sme otázku, či sloveso zazmluvniť je správne a či nestačí naďalej používať iba dávno ustálené slovné spojenie uzavrieť zmluvu, keďže sloveso zazmluvniť ani jeho odvodeniny základné kodifikačné príručky nezachytávajú. Sloveso zazmluvniť sa v kodifikačných príručkách zatiaľ neuvádza, lebo je to pomerne nové slovo a vždy istý čas trvá, kým sa také slovo zachytí v príručkách. To však neznačí, že sloveso zazmluvniť je nesprávne. Je totiž utvorené v súlade so slovotvornými zákonitosťami platnými v spisovnej slovenčine, a to od podstatného mena zmluva, resp. presnejšie od prídavného mena zmluvný tzv. predponovo-príponovým tvorením pomocou predpony za- a slovesnej prípony -iť. Podobne sú utvorené napríklad slovesá zadaždiť s významom „zavlažiť umelým dažďom“, zalesniť s významom „vysadiť stromčekmi s cieľom vytvoriť les“, zaľudniť s významom „osídliť ľuďmi“, zavzdušniť s významom „vyplniť vzduchom“, zazubadliť s významom „dať zubadlo“ atď. Hoci slovesozazmluvniť sa niekedy používa v rovnakom význame ako slovné spojenie uzavrieť zmluvu, teda „obyčajne písomnou formou dosiahnuť dohodu o niečom“, citované doklady ukazujú, že oproti slovnému spojeniu uzavrieť zmluvu má sloveso zazmluvniť posunutý význam, a to „zmluvne zabezpečiť, zaviazať zmluvou“. Ide teda o potrebné a zároveň spisovné slovo.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.