Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

Týždeň vedy a techniky 2020 (TVT) sa začína už 9. novembra. Jeho 17. ročník opäť prinesie desiatky mimoriadnych podujatí, ktoré sa budú konať na celom Slovensku.

Zaujímajú vás najnovšie objavy, chcete lepšie porozumieť svetu alebo ste len jednoducho zvedaví? Príďte si vychutnať vedu v tej najlepšej forme. Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťaží, festivalov či dní otvorených dverí, ktoré sme pre vás spolu s partnermi pripravili pri príležitosti TVT 2020 po celom Slovensku. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa časť z nich uskutoční v online priestore.
Všetci dnes vnímame dôležitosť vedy viac, ako kedykoľvek predtým. Pandémia nového koronavírusu nám dala pocítiť našu zraniteľnosť a vedci spolu so zdravotníkmi už takmer rok plnia titulné stránky periodík. My si však myslíme, že by to tak malo byť stále, nielen v časoch krízy. Aj preto už 17. rok organizujeme Týždeň vedy a techniky, priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.
TVT na Slovensku je sviatkom vedy a poznatkov. Počas siedmich dní sa každý rok spojí množstvo vedcov, akademikov a popularizátorov vedy, aby verejnosti priblížili najnovšie objavy, podelili sa o výsledky svojej práce a umožnili ľuďom nazrieť do sveta experimentov a bádania.
Týždeň vedy a techniky interne prezývame vedeckými Vianocami z dvoch dôvodov, hovorí Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (CVTI SR). Po prvé pre prípravu, ktorá sa dá prirovnať k tej vianočnej a po druhé pre význam, ktorý toto podujatie má. Je stelesnením nášho poslania, ktorým je popularizácia vedy. Sme nesmierne hrdí, že sa nám aj napriek pandémii podarilo vyskladať takýto bohatý program a veľmi sa tešíme zo záujmu partnerských organizácií, dodáva.
Počas TVT 2020 sme pre všetkých záujemcov pripravili desiatky najmä online podujatí po celom území Slovenska. Centrum vedecko-technických informácií SR bude väčšinu svojich aktivít v rámci TVT 2020 realizovať online.

Ponúkame výber z podujatí, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje CVTI SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR:

Pondelok s neurológiou (9. novembra 2020)
V rámci podujatia sa uskutočnia 2 prednášky:
9.00 hod.: Od neurónu k mozgu – prednáška bude venovaná vývoju mozgu v rannom štádiu života, a tomu čo jeho vývoj ovplyvňuje – prednášať bude Ján Bakoš, PhD. Záznam z prednášky bude zverejnený online na našom YouTube CVTI SR o 9.00 hod.
17.00 hod.: Poruchy spánku a ich vplyv na dlhodobý zdravotný stavMUDr. Martin Kucharík sa bude venovať problematike spánku a nespavosti. Prednášku budete môcť sledovať online prostredníctvom livestreamu o 17.00 hod.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov grafickej a výtvarnej súťaže (10. novembra 2020)
Téma grafickej aj výtvarnej súťaže bola tento rok jednotná Vedci – superhrdinovia dnešných dní. Cieľom výtvarnej a grafickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Festival vedeckých filmov (11. novembra 2020)
Súčasťou TVT 2020 bude tento rok výnimočne aj FVF 2020. Témou tohtoročného FVF je Svetelné znečistenie – čo nám hrozí? Prostredníctvom livestreamu vám online premietneme dva filmy, po ktorých sa uskutoční moderovaná diskusia s odborníkmi na danú tému:
16.00 hod.: film Temná strana svetla + diskusia
18.00 hod.: film Vo svetle noci (premiéra autorského filmu Mateja Poka z produkcie CVTI SR) + diskusia

Festival vedy a techniky AMAVET (9. 11. novembra 2020)
FVaT AMAVET je už tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tento rok sa uskutoční už jeho 23. ročník. V rámci FVaT AMAVET môžu žiaci stredných škôl, ale aj žiaci II. stupňa základných škôl, prihlasovať svoje bádateľské projekty. Celoslovenské finále sa uskutoční počas TVT 2020 od 9. do 11. novembra 2020.

Ceny za vedu a techniku 2020
Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku býva tradične odovzdávanie Ceny za vedu a techniku 2020. Podujatie sa však z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom budeme včas informovať.

Zážitkové centrum vedy Aurelium
Pri príležitosti TVT 2020 dostane každý návštevník Zážitkového centra vedy Aurelium v období 9. – 15. novembra 2020 malý darček.

Mimoriadne vydanie časopisu Quark
Pri príležitosti TVT 2020 a zároveň pri príležitosti osláv 25. výročia založenia časopisu Quark bude vydané špeciálne online číslo časopisu.

Veda na dosah
Na stránke www.vedanadosah.sk budú počas celého TVT publikované špeciálne články, videá a podcasty ako aj výstupy z realizovaných podujatí.

Vybrali sme pre vás niekoľko podujatí, ktoré sa počas TVT, ale aj počas celého novembra budú konať v rôznych mestách po celom Slovensku. Zoznam všetkých podujatí je dostupný na www.tyzdenvedy.sk v rubrike Podujatia TVT.

ONLINE PODUJATIA

Týždeň otvorených dverí na Fyzikálnom ústave SAV
Týždeň otvorených dverí na Fyzikálnom ústave SAV bude tento rok prebiehať formou online prehliadok laboratórií a online prednášok, kde sa môžete dozvedieť ako prebieha výskum na našom ústave. (text organizátora)

Virtuálna výstava diel z karantény
Počas karantény v jarných mesiacoch na PF UJS bolo treba riešiť nielen online vyučovanie teoretických predmetov, ale aj praktickú výučbu v oblasti vizuálnej-umeleckej výchovy. Ako sa to podarilo, ilustruje naša virtuálna výstava. (text organizátora)

E – výstava cestopisných fotografií: Anton Fogaš – Metropoly Európy
E – výstava cestopisných fotografií je venovaná vybraným metropolám Európy, ktoré navštívil počas svojich ciest Mgr. Anton Fogaš, PhD. V rámci e – výstavy sa prezentujú Moskva, Minsk, Kyjev, Vilnius, Riga, Tallinn, Helsinki, Kodaň, Oslo, Berlín, Sarajevo a Tirana. V súčasnej komplikovanej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu je táto podoba prezentácie možnosťou podeliť sa o svoje zážitky formou pohľadu okom objektívu fotoaparátu. (text organizátora)

Demencia – súčasné možnosti komplexnej a celoživotnej prevencie
Interaktívny online workshop (Alzheimer Café) poskytne prehľad najnovších zistení pre prevenciu demencie v celoživotnej perspektíve. Odborníci z oblasti neurológie, psychológie a sociálnej práce predstavia vybrané potenciálne modifikovateľné rizikové faktory demencie. Praktické ukážky budú zamerané na podporu zdravej výživy a pohybu. (text organizátora)

Moderné formy vzdelávania v čase pandémie Covid-19
Prezentácia skúseností, príležitostí a hrozieb moderných metód výučby v dištančné forme výučby na vysokých školách. (text organizátora)

STEP – Súčasné trendy v ekonomike a podnikaní 2020
Vedecký seminár je zameraný na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých členov katedry a ostatných účastníkov(napr. najhodnotnejšie publikačné výstupy, čiastkové výstupy riešených projektov a pod.). Jeho cieľom je takisto hľadanie možných prienikov v rámci vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých účastníkov za účelom vzájomnej inšpirácie a možnej budúcej spolupráce. (text organizátora)

WORKSHOPY

Neuropsychológia v praxi
Zmenou mozgu dokážeme zmeniť svoj život. Klinická a kognitívna neuroveda má na to jasné dôkazy! Pozývame Vás na praktický workshop o tom, ako sú rôzne psychologické fenomény ovplyvnené činnosťou nášho mozgu. Okrem interaktívnych cvičení a teoretického ukotvenia v neuropsychologickej problematike si každý účastník so sebou odnesie praktické tipy pre zlepšenie každodenného fungovania. (text organizátora)

RoboCoop – ukážka robotov
V rámci nadnárodného projektu RoboCoop realizujeme workshopy pre žiakov a študentov Bratislavského kraja v rámci ktorých učíme deti programovať robotov hravou formou. Spolu s partnermi z Rakúska prezentujeme ukážky robotov micobit: MOVE a LEGO Mindstorms spolu s úlohami, ktoré deti riešia v súťaži Botball. (text organizátora)

Matematické prechádzky
V rámci workshopu budú realizované matematické prechádzky v okolí gymnázia. Študenti budú pracovať s mobilnou MathCityMap a riešiť matematické úlohy s kontextom v reálnom prostredí. (text organizátora)

SÚŤAŽE

Olympiáda o Európskej únii – pre študentov stredných škôl
Vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí pokladáme za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ. (text organizátora)

Akú hodnotu má zdravie?
Šiesty ročník esejistickej súťaže, ktorý je tematicky zacielený na bioetickú a sociálno-etickú reflexiu hodnoty zdravia v kontexte aktuálneho spoločenského diania (situácia COVID-19), ale aj širších etických otázok a problémov, napr. komercializácie a ekonomizácie zdravotnej starostlivosti a zdravia; preferencie kultu tela – jednostranný dôraz na telesnú krásu; devalvácie hodnoty zdravia, nihilizmu doby a pod. (text organizátora)

Celoslovenské kolo logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov
8. ročník celoslovenského kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov je súťažou pre víťazov školských kôl Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov na základných školách a 8-ročných gymnáziách (pre žiakov do 15 rokov). (text organizátora)

PREHLIADKY, PREDNÁŠKY, SEMINÁRE

Hľadajme spolu riešenia na záchranu biodiverzity Slovenska
Podujatie bude pozostávať z odborných prednášok na aktuálne témy, týkajúcich sa ochrany prírody, budovania ekologických sietí a tvorby územných systémov ekologickej stability, z praktických ukážok, vyriešených projektov, prezentácií najnovších publikácií ÚKE SAV, z odbornej diskusie a z návštevy knižnice. (text organizátora)

Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Chcete sa dozvedieť viac o technológiách iónových zväzkov, alebo príprave materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltarike, príp. špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných a komunikačných technológiách, optike, senzorike? Tak príďte 12. novembra 2020 o 10:00 do Trnavy. Srdečne vás pozývame na neobvyklú prehliadku – bude to bezpečné bombardovanie. (text organizátora)

Znovuzrodenie lesa
Prednáška bude venovaná tatranskej prírode po veternej kalamite z roku 2004. (text organizátora)

Ako sa skúmajú kosti
Cieľom podujatia je prezentácia technológií a metód, ktoré sa využívajú na výskum kostí. Účastníci sa dozvedia, ako sa môžeme pozrieť „do vnútra“ kosti pomocou počítačovej tomografie, ako sa na kostiach prejavujú rôzne ochorenia, ako sa z kostí izoluje a analyzuje DNA, či ako z kostí získať informácie o živote ľudí v minulosti. (text organizátora)

Jubilejný XXV. Seminár Ivana Poliačka
Seminár zameraný na súčasnosť a perspektívy cestného staviteľstva. Hlavné odborné témy seminára: Cestná infraštruktúra, Projektovanie a ciest a diaľnic a dopravné inžinierstvo, Technický rozvoj a Správa a údržba cestných komunikácií. (text organizátora)

Subsaharskou Afrikou za vodným mikrosvetom
Cestopisno-poznávacia prezentácia z vedecko-výskumnej cesty do Ghany z pohľadu hydrobiológa. (text organizátora)

Čarovné pokusy
Tutoriály pripravené študentmi Pedagogickej fakulty, určené pre vychovávateľov v ŠKD, rodičov, učiteľov na 1. stupni ZŠ, poskytujúce návod na jednoduché a zábavné experimentovanie s deťmi mladšieho školského veku s cieľom podnietiť ich záujem o vedu a techniku tým najprirodzenejším spôsobom. (text organizátora)

* Zmena programu vyhradená.

Všetky podujatia TVT 2020 sa striktne konajú v súlade s pandemickými opatreniami platnými na území SR. Zoznam všetkých pripravených podujatí nájdu záujemcovia na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk. Organizátori TVT 2020 srdečne pozývajú každého, komu veda učarila a tiež každého, kto sa chce nechať vedou inšpirovať. Tešíme sa na vás!

Hlavnými organizátormi podujatia je MŠVVaŠ SR a CVTI SR. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, NextechZážitkové centrum vedy Aurelium.

Komentáre