Univerzita Komenského opäť finančne podporila výskum doktorandov

Vedecké, pedagogické a umelecké projekty 253 doktorandov do 30 rokov si rozdelilo sumu 243 340 eur. Mladí vedci okrem iného skúmajú účinky studenej plazmy na rakovinové bunky, elektromagnetické žiarenie z mobilov či vplyv konzumácie kolových nápojov. Univerzita Komenského v Bratislave (UK) udeľuje Granty UK už 22 rokov.

Ilustračné foto Pixabay

Medzi podporenými projektmi Grantov UK sú aj Vyšetrovanie účinkov studenej plazmy na normálne a rakovinové bunky využitím molekulárnych a genetických metód (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), Metabolický dôsledok dlhodobého príjmu kolových nápojov (Lekárska fakulta UK), Využitie obáv rodičov pri odhaľovaní neurovývinových porúch u detí do troch rokov (Filozofická fakulta UK), Aktívne poznávanie žiakov pomocou mobilných technológií (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), Hodnotenie expozície elektromagnetického žiarenia z mobilného telefónu v rôznych prostrediach (Jesseniova lekárska fakulta UK) či Participatívne prístupy pri mapovaní sociálne vylúčených lokalít na Slovensku (Prírodovedecká fakulta UK) a ďalšie.

„Je to aktivita, ktorú cielene rozvinulo vedenie Univerzity Komenského, aby iniciovalo a podporilo tvorivú vedeckovýskumnú prácu doktorandov našej alma mater. V zmysle Zásad udeľovania Grantov UK boli aj tento rok podporené projekty doktorandov, ktorých školitelia sú členmi 26 špičkových tímov UK,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., povzbudil doktorandov prezentovať svoje výskumy na najprestížnejších konferenciách, rovnako im odporučil klásť si najambicióznejšie ciele. „Nestrácajte čas, aby ste publikovali v iných ako v najlepších časopisoch,“ odkázal prorektor UK.

Novinkou podujatia bude zaujímavý formát, v ktorom výsledky svojho výskumu v 5-minútovej prezentácii predstavia šiesti doktorandi, ktorých projekty boli podporené v predošlých ročníkoch. Medzi témami sú dve nové mutácie vedúce k vzniku vzácnych vrodených porúch hemostázy, vplyv mikroskopických húb na mobilizovanie hliníka či detekcia kolíznych situácií v chôdzi pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Zo 419 podaných projektov doktorandov podporila univerzita 253. Každý projekt získal v priemere sumu 960 eur. Najviac podaných i podporených projektov pochádza tradične z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá predložila 144 žiadostí o grant, z nich uspelo 88. Jesseniova lekárska fakulta UK predložila 61 projektov, z ktorých finančnú podporu získalo 37. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK bolo podporených 40 z 59 podaných projektov.

Bližšie informácie o Grantoch UK: http://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/