Úrad podpredsedu vlády P. Pellegriniho otvára dvere spolupráci univerzít a štátnej správy

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a rektori Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Spoločné programy a projekty univerzít a štátnych orgánov budú orientované na kohéznu politiku EÚ, investície, informačno-komunikačné technológie a výskum verejnej správy, s cieľom zvýšiť kvalitu a flexibilitu reagovania vzdelávacieho systému na požiadavky praxe, podporiť prílev kvalitných kvalifikovaných absolventov, ako aj efektívne realizovať vedecké výsledky a využívať odborné kapacity univerzít.

P. Pellegrini

Snaha naštartovať spoluprácu medzi orgánmi štátnej správy a akademickou obcou a realizovať spoločné programy a projekty je vedená najmä záujmom zvyšovať efektívnosť výskumu, zlepšovať praktické skúsenosti absolventov a celkovo pozdvihnúť atraktívnosť vysokoškolského štúdia na Slovensku, ale aj reflektovať prognózy budúceho vývoja a  priority zamerané na dosahovanie stabilného a udržateľného rozvoja slovenskej spoločnosti priamo vo vzdelávacom systéme pri príprave ľudských zdrojov, a to aj  pre verejnú a štátnu správu.

Tak, ako súkromné firmy pracujú so študentami stredných a vysokých škôl a už počas štúdia odchytávajú tých najlepších, rovnako sa musí správať aj štát. Už na škole musíme podchytiť šikovných mladých ľudí, ktorí majú záujem sa podieľať na správe vecí verejných, na riešení zložitých úloh v oblasti fondov Európskej únie či informatizácie“, uviedol vicepremiér Peter Pellegrini po podpise.

Signatári memoranda budú spolupracovať pri vytvorení platformy pre motivačné nástroje na štúdium prioritných odborov a pri efektívnej realizácii vedeckých výsledkov týchto odborov, ako aj využívať odborné kapacity univerzít v jednotlivých oblastiach. „Už dnes môžeme potvrdiť, že bez ohľadu na oblasť spolupráce, vybraní študenti alebo zamestnanci univerzít získajú jedinečnú možnosť využívať nadobudnuté teoretické vedomosti v odbornej praxi“  dodal podpredseda vlády Peter Pellegrini.

Aj Univerzita Komenského a jej fakulty vo všetkých svojich oblastiach intenzívne rozvíjajú spoluprácu s praxou a orientujú sa na aktuálne celospoločenské výzvy. Memorandum je predpokladom efektívnejších riešení reálnych potrieb našej spoločnosti,“ konštatoval rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

“Expertíza našich ľudí i tvorivosť študentov STU je vysoko žiadaná a som rád, že môžeme otvoriť spoluprácu aj s Úradom podpredsedu vlády SR. Vnímame to nielen ako možnosť získať praktické skúsenosti pre našich študentov, ale najmä ako napĺňanie tretej misie univerzít – prispievanie k spoločenskému pokroku. Veď prečo by sme nemohli prispieť v oblastiach ako kybernetická bezpečnosť, šifrovanie, priemyselná bezpečnosť či rozhodovanie vo verejnej správe, keď máme na STU takýchto odborníkov,” uviedol rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

„Vysoko pozitívne hodnotím iniciatívu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vedúcu k prehĺbeniu spolupráce univerzít so štátnymi orgánmi. Je to krok, ktorého realizácia bude viesť k synergickým efektom s úžitkom tak pre štátnu správu, ako aj pre akademickú sféru.  Sme pripravení aktívne pristúpiť k napĺňaniu spolupráce najmä v oblasti prípravy expertov pre oblasť verejnej správy a regionálnej politiky koncipovaním nových študijných predmetov do študijných programov orientovaných na túto problematiku, ako aj participovať na príprave a realizácii analýz a výskumných štúdií vo verejnej správe, pre ktoré disponujeme kvalitnými a kvalifikovanými vedeckými a odbornými kapacitami,“ vyhlásil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Spolupráca je memorandom vymedzená do troch oblastí. Prvá oblasť sa týka jednak kohéznej politiky EÚ, v rámci ktorej bude možné pripravovať mladých odborníkov s potenciálom prinášať inovatívne riešenia a uplatňovať integrovaný prístup v problematike regionálnej politiky, tak aj analýzy investičných projektov s dôrazom na dosahovanie maximálnej hodnoty za vynaložené verejné prostriedky. Druhá oblasť je orientovaná na informačné a komunikačné technológie a možnosti ich riešenia v súlade s koncepciami inteligentného priemyslu Industry 4.0 a potrebami EÚ. Projekty spolupráce budú taktiež zamerané na podporu európskeho digitálneho hospodárstva a jednotný digitálny trh. V poslednej, tretej oblasti, bude spolupráca prebiehať v rovine výskumu verejnej správy, ktorý vychádza z analýzy slovenského legislatívneho prostredia a súčasne preberá aj príklady dobrej praxe zo zahraničia. Hlavnou výzvou v tejto oblasti je najmä hľadanie možností a riešení prieniku verejného záujmu a ekonomicky udržateľného rozvoja. V nadväznosti na oblasť IKT sa aplikovaný výskum zamieria aj na návrhy zlepšení prístupu k online službám.

 


Signatári Memoranda:
Univerzita Komenského v Bratislave, významná vedecká inštitúcia podieľajúca sa na výskume v rôznych vedných oblastiach dôležitých pre rozvoj spoločnosti, najmä v oblasti práva, právno-informačnej bezpečnosti a informatizácie spoločnosti, manažmentu, ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva ako aj iných spoločenských výziev
Slovenská technická univerzita v Bratislave, moderná, výskumno-vzdelávacia inštitúcia a dlhodobo najlepšia univerzita pre chemické technológie, počítačové a technické vedy
Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá si ako centrum ekonomického vzdelávania a vzdelania na Slovensku kladie za cieľ zabezpečiť vysoký stupeň kvality ekonomického vzdelávania
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (skrátene ÚPVII), ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za tvorbu a realizáciu jednotnej štátnej politiky z hľadiska riadenia, koordinácie a dohľadu nad čerpaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, oblasť informatizácie spoločnosti a oblasť investícií