Utvorenie, význam a používanie prídavného mena časozberný

Dostali sme otázku, aký je správny preklad anglického výrazu time lapse (angl. time „čas“, lapse „časový úsek, časový interval; zdržanie, prestávka“) do slovenčiny, ktorý sa často píše so spojovníkom v podobe time-lapse, lebo slovo časozberný, s ktorým sa spytujúci v tejto súvislosti stretáva, nenašiel v onlineovom slovníku. Spytujúcemu sa išlo o to, ako pomenovať filmy, ktoré sú nakrútené spojením snímok, ktoré vznikli v rozpätí určitého dohodnutého času.

Zložené prídavné meno časozberný sa neuvádza ani v našich základných jazykových príručkách zachytávajúcich slovnú zásobu slovenčiny, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu (4. vyd. z roku 2013), Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd. z roku 2003) či Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv. písmená A – G z roku 2006). Zložené prídavné meno časozberný je relatívne nový lexikálny prostriedok potrebný na vyjadrenie významu „zachytávajúci, snímajúci priebeh udalosti v istých časových intervaloch“. Je utvorené z podstatného mena čas a z prídavného mena zberný s významom „týkajúci sa zberu, zbierania, zhromažďovania niečoho“, spojených spájacou morfémou (hláskou) o. Na internetových stránkach sme našli takúto výpoveď vysvetľujúcu, čo je to časozberné fotografovanie: Časozberné fotografovanie je filmová technika, pri ktorej je počet zachytených filmových snímok za sekundu oveľa nižší než ten, ktorý bude následne použitý na prehrávanie zachytenej sekvencie. Okrem spojenia časozberné fotografovanie sme na internete našli aj tieto ďalšie slovné spojenia s prídavným menom časozberný: časozberný monitoring aktívnych svahových deformácií, časozberný režim, časozberná funkcia, časozberná metóda nakrúcania dokumentov, časozberná technológia, časozberné snímanie; časozberný dokument, časozberný film, časozberný záznam, časozberné video; časozberný videorekordér, časozberná kamera, časozberná spúšť.

V jazykovej praxi sa niekedy môžeme stretnúť s písaním zloženého prídavného mena časozberný aj so spojovníkom, teda s podobou časo-zberný, ktorá je ovplyvnená písaním anglického výrazu time-lapse, no v slovenčine písanie prídavného mena časozberný so spojovníkom nemá opodstatnenie, lebo tu nejde o priraďovací vzťah medzi jednotlivými zložkami zloženého prídavného mena, ale o určovací vzťah.

Stručne na záver: Na vyjadrenie významu „zachytávajúci, snímajúci priebeh udalosti v istých časových intervaloch“ je vyhovujúce zložené prídavné meno časozberný, a to aj v slovnom spojení časozberný film, preto netreba zaň hľadať inú náhradu.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.