V nedeľu si pripomenieme Svetový deň cievnych mozgových príhod

„Slováci nepoznajú príznaky mozgovej mŕtvice a lekársku pomoc vyhľadajú často neskoro,“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO

Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice sa dlhodobo venuje problematike cievnych mozgových príhod (CMP). Jej prednostka prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO konštatuje, že napriek dostupnej liečbe pre neskorý príchod do nemocnice môžu lekári v akútnom štádiu liečiť len približne 15-percent pacientov, čo má za následok oveľa častejšie trvalé následky. Slováci totiž nepoznajú príznaky mozgovej mŕtvice a lekársku pomoc vyhľadajú neskoro.

„Podľa Národného centra zdravotníckych informácií postihne u nás cievna mozgová príhoda až 17-tisíc pacientov ročne a viac ako polovica z nich má po jej prekonaní rôzne následky, ako sú poruchy hybnosti, reči, zraku, ale aj depresia a demencia. Včasnou liečbou v akútnom štádiu CMP sa pritom môže výskyt týchto komplikácií výrazne znížiť, no pacienti, žiaľ, prichádzajú do nemocnice neskoro,“ zdôrazňuje prof. Zuzana Gdovinová, podľa ktorej je Svetový deň cievnych mozgových príhod, pripadajúci na nedeľu 29. októbra, dobrou príležitosťou na pripomenutie tejto problematiky širokej verejnosti.

V snahe dostať pacientov do nemocnice včas vypracovala Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR nové Odborné usmernenie pre liečbu CMP, ktorého pracovná verzia bola prezentovaná na nedávnom 45. slovenskom a českom cerebrovaskulárnom kongrese a VII. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou.

Podujatia sa konali v Košiciach  3. – 6. októbra 2017 pod záštitou ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, primátora Košíc Richarda Rašiho, dekana Lekárskej fakulty UPJŠ Daniela Pellu a riaditeľa UNLP Košice Milana Maďara a ich spoluorganizátorom bola aj Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice.

Účastníci Angels Meeting

„Kongresu sa zúčastnilo asi 300 lekárov a sestier a odznela na ňom takmer stovka prednášok. Veľkou poctou pre účastníkov kongresu bola prítomnosť prezidentky European Stroke Organisation, prof. Valerie Caso, MD, PhD, FESO z Talianska, ktorá vystúpila s dvoma plenárnymi prednáškami s veľmi výstižnými názvami: ‚Stroke is a brain attack: Prevent it and Treat it‘ a „The voice of stroke in Europe‘. Pani prezidentka tým nadviazala na Meeting iniciatívy ESO-EAST a Angels, ktorý sa konal v Košiciach deň pred začiatkom kongresu. Zúčastnili sa ho zástupcovia osemnástich európskych krajín a bol zameraný na zlepšenie starostlivosti o pacientov s CMP v týchto krajinách – heslom iniciatívy Angels je, aby na každom mieste sveta pacient s cievnou mozgovou príhodou dostal rovnako kvalitnú starostlivosť. S radosťou môžeme konštatovať, že v sledovaných parametroch kvality starostlivosti týchto pacientov patrilo Slovensko medzi týmito krajinami k najlepším, čo však neznamená, že sa nemáme ďalej zlepšovať,“ zdôrazňuje predsedníčka kongresu a predsedníčka Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti  SLS prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO.

Súčasťou kongresu bol aj krst knihy: „Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie“ pre študentov medicíny a lekárov v špecializačnej príprave z neurológie, ktorej autormi sú učitelia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach – Zuzana Gdovinová, Jarmila Szilasiová, Eva Feketeová, Norbert Leško, Matej Škorvánek a Mária Tormašiová. Kniha sa stretla s veľkým záujmom – keďže slovenská učebnica už nebola vydaná takmer 20 rokov – a už počas kongresu sa predalo 50 výtlačkov.

Sprievodnou akciou 45. slovenského a českého cerebrovaskulárneho kongresu a VII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou bola aktivita pacientskej organizácie Sekunda pre život, ktorá kampaňou „Čas je mozog“ zvyšuje povedomie verejnosti o cievnych mozgových príhodách. Jej cieľom je informovať o najčastejších príznakoch (viď obrázok) a napomôcť, aby pacienti prichádzali do nemocnie včas. Iba tak môžu dostať liečbu, ktorá je viazaná na akútne štádium CMP, teda v intervale do štyri a pol hodiny.

 „Cievnu mozgovú príhodu pomáha  odhaliť porucha mimiky tváre – postihnutý nie je schopný symetrického úsmevu, ďalej slabosť rúk – väčšinou jednostranná, kedy má pacient problém predpažiť či upažiť horné končatiny a taktiež problémy s rečou. Tieto tri signály svedčia pre vznik cievnej mozgovej príhody a stačí, aby si ich okolie u ľudí viacej všímalo. A to nielen u starších ľudí – len nedávno sme hospitalizovali iba 27-ročného pacienta s mozgovou mŕtvicou. Kampaň ‚Čas je mozog‘ prebieha od marca tohto roka a vďaka aktivitám pacientskej organizácie a Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti už vidíme hneď v druhom polroku nárast pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice včas. Veľkým pozitívom je spustenie takzvanej STEMI aplikácie rezortom zdravotníctva v záujme zefektívnenia manažmentu pacienta s mozgovou mŕtvicou. Tá pomáha efektívnejšie manažovať pacienta a umožňuje rýchlu komunikáciu medzi záchrankou a neurológom,“ poznamenáva prof. Zuzana Gdovinová.