Vhodnosť názvov nanorúrka, nanotrubica, nanotrubička, nanotuba, nanotrubka

V súčasnosti sa pomerne veľký záujem venuje nanotechnológiám. V tejto súvislosti sa stretáme s názvaminanorúrka, nanotrubica, nanotrubička, nanotuba nanotrubka (niekedy písanými aj v podobe dvoch slov, t. j.nano rúrka, nano trubica, nano trubička, nano tuba, nano trubka, alebo so spojovníkom v podobe nano-rúrkaatď.), a to často v spojeniach s prívlastkom uhlíková, teda uhlíková nanorúrka, uhlíková nanotrubica, uhlíková nanotrubička, uhlíková nanotuba uhlíková nanotrubka (alebo aj s prívlastkom karbónová). Týmito názvami sa podľa istých prameňov označuje tenučký a zároveň dlhý valček zložený z uhlíkových atómov. Vo výrazochnanorúrka, nanotrubica, nanotrubička, nanotuba nanotrubka prvá časť nano- je gréckeho pôvodu s významom „malosť, trpaslíctvo“, resp. uplatňuje sa aj ako predpona označujúca miliardtinu (10-9) základnej fyzikálnej jednotky, napr. nanometer, nanofarad, nanosekunda, nanovolt. So zreteľom na to, že nano- je prvá časť zložených slov, resp. predpona, z pravopisného hľadiska je náležité výrazy, ktoré nás zaujímajú, písať spolu ako jedno slovo, teda nanorúrka atď.), nie ako dve slová (nano rúrka atď.) a ani so spojovníkom (nano-rúrka atď.). Možno uviesť aj ďalšie zložené slová s prvou časťou nano-, napr. nanometeorit, nanoplanktón, nanocysta, už spomínanánanotechnológia.

Pozrime sa ešte na zložené slová s prvou časťou nano- citované na začiatku, t. j. na slová nanorúrka, nanotrubica, nanotrubička, nanotuba nanotrubka. Z nich z jazykovej stránky nevyhovuje výraz nanotrubka, v ktorého druhej časti je nespisovné slovo trubka na označenie dutého útvaru valcovitého tvaru, v tomto význame sú spisovné ekvivalenty slová rúrka, trubica, trubička. Keďže slovo trubica zvyčajne označuje dutý útvar valcovitého tvaru väčších rozmerov, nepokladáme za vhodné použiť ho v zloženine označujúcej útvar veľmi malých rozmerov. Do úvahy by mohla prísť od neho utvorená zdrobnenina trubička. V termíne však pokladáme za vhodnejšie použiť zdrobneninu od slova rúra, teda slovo rúrka, a tak ako vhodný termín odporúčame používať názov nanorúrka, a teda aj uhlíková nanorúrka. Zostáva ešte zaujať stanovisko k výrazu nanotuba. V tomto prípade ide o čiastočne upravený anglický výraz nanotube, aby sa mohol začleniť do slovenského skloňovacieho systému, pričom druhá časť v anglickom zloženom slove nanotube, teda slovo tube, má význam „rúrka“ a tak sa aj prekladá. Nie je však dôvod, aby sa v slovenčine ako termín používal čiastočne upravený anglický výraz. Napokon termín nanorúrka sa používa nielen v odbornej literatúre, ale zachytávajú ho aj slovenské slovníky cudzích slov.

Na záver možno ešte pripomenúť, že genitív množného čísla od názvu nanorúrka má podobu nanorúroks vkladnou samohláskou o, nie s dvojhláskou ie (nanorúriek, ako sa s touto podobou niekedy v jazykovej praxi stretáme), lebo predchádzajúca slabika je dlhá, je v nej dlhá samohláska ú, a tak sa tu uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Komentáre