Vtedy v stredoveku

Povolanie lekára patrí odjakživa medzi najťažšie a najzodpovednejšie. Aký bol stredoveký ideál lekára, spôsob jeho komunikácie s pacientom a aké vedomostné kritériá mal spĺňať?

Podľa vyšehradského prepošta Albíka z Uničova (†1427), osobného lekára českých kráľov Václava IV. a Žigmunda Luxemburského, sa mal lekár venovať štúdiu významných lekárskych spisov, byť všestranne vzdelaný nielen v medicíne, ale aj v práve a teológii, a mal ustavične získavať nové skúsenosti.

Štúdium

Kým sa však medik zaradil k váženým a honorovaným doktorom medicíny, strávil v školských laviciach približne osem až desať rokov. Pred štúdiom medicíny obvykle navštevoval fakultu slobodných umení, vďaka ktorej vo svojej praxi využil najmä vedomosti z latinčiny, rétoriky a astronómie/astrológie. Až po absolvovaní bakalariátu alebo získaní titulu magistra slobodných umení nastúpil na fakultu medicíny, kde počúval lektúry o chorobách postihujúcich jednotlivé časti tela od hlavy až po päty.

Stredoveký špitál

Učil sa o rôznych druhoch horúčok, pulze, moči, kritických dňoch choroby, zostavovaní pacientovej životosprávy a o povahovom zložení človeka. Pri každej chorobe sa uvádzali príznaky, príčiny, liečba i prognóza, na ktorú sa kládol veľký dôraz. Aj preto bol z Hippokratových spisov po Aforizmoch (súbor stručných sentencií o rôznych otázkach lekárskej praxe) najčítanejším spisom Prognostikon, zaoberajúci sa predpovedaním vývoja choroby. Aby medik bezpečne určil druh ochorenia, musel mať naštudované Hippokratove reguly o zmene výrazu pacientovej tváre, o tom, ako vyzerajú jeho oči, ústa, hrdlo a jazyk, ruky, nohy a aký má pulz.

Doctor medicinae

Operácia lebky v 14. storočí

Absolventi univerzitných lekárskych štúdií, v prameňoch označovaní ako medicus, magister/doctor medicinae, physicus alebo nemecky Puecharzt, stáli na vrchole profesijnej hierarchie. Obvykle zároveň zastávali niektorý z cirkevných úradov v kapitulách či farnostiach. Pôsobili vo väčších mestách a na dvoroch svetských či cirkevných hodnostárov. Na nižšom stupni stáli ránhojiči (Wundarzt, chirurgus – z gréčtiny remeselník), ktorí síce nemali teoretické vzdelanie, ale disponovali praktickými skúsenosťami – vykonávali rôzne zložité operačné zákroky či amputácie. V Taliansku existovali aj univerzitne vzdelaní chirurgovia, nositelia titulu doktor chirurgie, ktorí boli oprávnení vzdelávať nižšie postavených ránhojičov. Dostupnejšie a lacnejšie boli služby kúpeľníkov, ktorí vedeli ošetrovať rany, púšťať žilou, dávať klystíry či trhať zuby. Napríklad medzi remeselníkmi v Trnave vystupujú ránhojiči už roku 1396, vo Zvolene sa v prameňoch uvádza vtedy štandardná spojitosť kúpeľník-ránhojič (1467). Okrem kúpeľníkov fungovali rôzni špecialisti na očné choroby (oculista), trhanie zubov (dentifrangulus) či vyberanie obličkových kameňov, ktorí v čase konania trhov putovali z miesta na miesto. Aj sám panovník sa v kritickej situácii zvyčajne obracal nielen na svojho osobného, teoreticky erudovaného lekára, ale aj na empirika s praktickými skúsenosťami.

Púšťanie žilou bolo bežnou terapiou

Zákaz pre kňazov

Jedným z dôvodov, prečo bola študovaným lekárom z radov duchovenstva vyhradená oblasť vnútorného lekárstva, teda diagnostika, prevencia, liečba a prognóza, bol cirkevný zákaz konania chirurgických zásahov. Už na koncile v Clermonte (1130) sa mníchom a regulárnym kanonikom zakázalo vykonávať chirurgickú prax a tento zákaz pápež Honorius III. (1216 – 1227) rozšíril aj na svetské duchovenstvo (1219). V súlade s tým kánonicko-právna zbierka Dekretály Gregora IX. (1227 – 1241) nepovoľovala nositeľom vyšších svätení vykonávať chirurgické zásahy, predovšetkým amputácie a pitvy. Problematickým bol nielen kontakt s krvou, ale aj so smrťou, čo bolo s duchovným stavom morálne nezlučiteľné. Klerik, ktorý by pri chirurgickom zákroku privodil smrť pacienta (vlastnou vinou alebo nezavinene), bol pre kňazský úrad nespôsobilý. No práve časté opakovanie týchto zákazov ešte koncom 15. storočia ukazuje, ako málo sa dodržiavali. Lekári a zároveň kanonici sa v pápežskej kúrii domáhali vyjadrenia, že sa v ich prípade nevylučuje klerický status a lekárske povolanie, alebo požadovali udelenie výnimky na ďalšie vykonávanie lekárskej praxe, pričom zároveň vyjadrili nádej, že sa pri terapiách nedopustia ničoho zlého. Z historických záznamov sa však dozvedáme aj o úmrtiach pacientov po ošetrovaní. V niektorých sa nájde konštatovanie – nevedno, či s úmyslom zmierniť vinu na smrti pacienta –, že pacient by mohol ešte žiť, keby poslúchol lekára a nevystavoval ranu na vzduchu, nejedol zakázané nasolené mäso, nepohŕdal predpísanou medicínou alebo sa neopíjal.

Diagnostika

Narodenie Ľudovíta VIII. Francúzskeho roku 1187

Na rozdiel od súčasnosti nenavštevoval pacient lekára, ale lekár chodieval k lôžku chorého priamo do jeho domu. O tom, akým spôsobom mala táto návšteva prebiehať, sa napríklad pražskí medici učili zo spisu O užitočnosti a významnosti lekárskeho umenia (pred rokom 1422), v ktorom sa hovorí, že lekár má chorého navštevovať ráno, napoludnie a večer. Ráno kvôli moču a stolici, aby videl sfarbenie i podstatu skôr, než sa skazí; napoludnie, aby pozoroval vývoj choroby, a pred príchodom noci mal uskutočniť vizitu kvôli predpísaniu liekov, uspávacích prostriedkov a odporučeniu ranného pokrmu. Skúmanie moču (iudicium urinae) bolo po celý stredovek najdôležitejšou diagnostickou metódou, o ktorej význame svedčí aj to, že lekári sa na dobových ilustráciách zobrazovali s nádobkou na moč v ruke. Pri jeho skúmaní hodnotili množstvo, koncentráciu a usadeniny, porovnávali farbu s vlastnými farebnými tabuľkami (farebná škála zahŕňala asi 20 odtieňov) a odchýlku od normy si vysvetľovali ako príčinu ochorenia (materia peccans). Diagnostika a terapia vychádzali z tzv. humorálnej patológie, ktorú v 2. storočí systematizoval Galénos, a z tradovanej dietetiky, čiže z umenia zdravej životosprávy. Podľa humorálnej náuky sú životodarným prvkom ľudského organizmu štyri šťavy s ich základnými vlastnosťami – studená, teplá, vlhká a suchá. Šťavy, čiže krv (sanguis), čierna žlč (melas), žltá žlč (cholé) a hlien (phlegma), sa v ľudskom tele miešajú v rôznych pomeroch. Podstatou stavu označovaného ako zdravie bola rovnováha týchto štiav (eukrasia). Ochorenie prepuklo v prípade, že došlo k jej vychýleniu (dyskrasia). Nijaký organizmus však nedisponoval ideálnym pomerom zmienených štiav, vždy niektorá z nich prevažovala, čo predurčovalo povahu človeka na flegmatika, sangvinika, cholerika a melancholika. Zodpovedný lekár túto prirodzenú dispozíciu začlenil do úvahy, keď posudzoval telesné prejavy chorého a určoval diétu či liečbu.

Adam Elsheimer: Sv. Alžbeta Uhorská na návšteve nemocnice (1598)

Terapia

V prípade nerovnováhy štiav sa uplatňoval princíp antickej medicíny, že protikladné sa lieči protikladným (contraria contrariis curantur). Napríklad flegmatický človek, v ktorom prevažuje studený a vlhký hlien, mal požívať jedlo považované za teplé a suché. Neodporúčalo sa konzumovať ani dve potraviny s totožnou prirodzenosťou – ryba sa nemala zapíjať mliekom, pretože oba pokrmy sú studené a vlhké. Naopak, rybu bolo potrebné väčšmi okoreniť, aby teplé korenie zabránilo nepriaznivému vplyvu studenej ryby na ľudský organizmus. Vplyv na vyváženosť štiav mala vhodná výživa, pitný režim, pohyb, relax a výdatný spánok. K terapeutickým prostriedkom patrilo aj púšťanie žilou (flebotómia), prikladanie pijavíc, potné kúry, kúpele, inhalácie či pôsty. Zdravotne pôsobiaci kúpeľ si vyžadoval náročnú prípravu: vo vode sa – podľa stavu pacienta – nechávali rozpustiť rôzne liečivé ingrediencie. Tak ako v súčasnosti, tak aj kedysi lekári zvažovali, akým spôsobom oznámiť pacientovi diagnózu, keďže si neboli istí, akú vyvolá reakciu. Arnold z Villanovy odporúčal svojmu kolegovi: Ak by ste nemohli objasniť pacientovo ochorenie, treba sa ukryť za imponujúcu reč. Malo by sa pacientovi povedať, že má obštrukciu pečene a zvlášť použiť slovo obštrukcia, pretože pacient nevie, čo to znamená. Snáď sa domnievali, že dosah slov nevyvolá veľké obavy, ak sa použije cudzí odborný výraz a nie zľudovený.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 09/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Miriam Hlavačková, PhD.
Historický ústav SAV
Ilustrácie: internet, úvodná ilustrácia z Medicinarius Hieronyma Brunschwiga

Komentáre