Vyhlásenie súťaže o „Cenu Štefana Jedlíka“

Slovenská magnetická spoločnosť Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasuje celoštátnu súťaž o „Cenu Štefana Jedlíka“ za najlepšiu záverečnú prácu v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály. Do súťaže môžu byť prihlásení študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, ktorí v akademickom roku 2018/2019 úspešne obhájili záverečnú prácu (bakalársku, diplomovú, dizertačnú) zaoberajúcu sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami.
Cieľom súťaže je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov univerzít a vysokých škôl v danej oblasti.

Podmienky súťaže:
– Prihlášku do súťaže môžu podať študenti všetkých univerzít a vysokých škôl na území Slovenskej republiky, ktorí v akademickom roku 2018/2019 úspešne obhájili záverečnú prácu zaoberajúcu sa v akejkoľvek súvislosti problematikou magnetizmu.
– Záverečnú prácu je možné do súťaže prihlásiť len s písomným súhlasom vedúceho práce, resp. vedúceho katedry, ktorá tému záverečnej práce vypísala.
– Prihlášku spolu s úplným textom práce v elektronickej forme je potrebné poslať na adresu organizátora súťaže: Jozef Onufer, Slovenská magnetická spoločnosť, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Park Komenského 4, 040 01 Košice do 30.08.2019.

Hodnotenie záverečnej práce:
– Súťažné práce posúdi 3-členná komisia vymenovaná vyhlasovateľom a organizátorom súťaže.
– Práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
– Originalita práce.
– Aktuálnosť riešenej problematiky.
– Praktický a teoretický prínos práce.
– Metodologická a metodická stránka práce.
– Formálna úroveň.

Ocenenie autorov najlepších prác: Autori najlepších záverečných prác budú ocenení Pochvalným uznaním SMAGS a vecnou cenou v hodnote do 200 €. Oznámenie o výsledku súťaže bude písomne doručené všetkým účastníkom súťaže v októbri 2019.
Ďalšie informácie poskytujeme na našom webovom sídle: www.smags.sk, resp. na e–mailovej adrese: jozef.onufer@tuke.sk.

 

Komentáre