Vyhodnotenie súťaže o Cenu Štefana Jedlíka 2023

Štefan Jedlík, foto wikipédia, public domain

Slovenská magnetická spoločnosť od roku 2011 organizuje celoslovenskú súťaž pre absolventov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaného magnetizmu a magnetických materiálov s názvom Cena Štefana Jedlíka.
Do súťaže sa mohli prihlásiť študenti všetkých univerzít a vysokých škôl v SR, po úspešnej obhajobe záverečnej (bakalárskej, diplomovej, resp. dizertačnej) práce zaoberajúcej sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami.
Tento rok sa do súťaže prihlásili študenti iba v kategórii diplomových a dizertačných prác. V kategórii diplomových prác bola prihlásená iba jedna práca. V kategórii dizertačných prác bolo prihlásených päť prác. Odovzdávanie cien spojené s prezentáciou víťazných prác sa konalo počas slávnostného zasadnutia Slovenskej magnetickej spoločnosti v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 v sieni elektrických výbojov v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Prítomní sa po ukončení prezentácií zúčastnili výstavy ENIGMA za odborného sprievodu Ing. P. Drozda.

Témy, ktorým sa venovali autori víťazných prác jedenásteho ročníka súťaže, boli:

Dizertačná práca z oblasti technických aplikácií: Optimalizácia výkonnostných parametrov elektromagnetických aktuátorov nanosatelitov, autor práce: Ing. Patrik Kašper, PhD., školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., Katedra leteckej technickej prípravy, Letecká fakulta TUKE

Dizertačná práca z oblasti základného výskumu: Supravodivosť v silne neusporiadaných systémoch, autor práce: Ing. Bc. Marek Kuzmiak, PhD., školitelia: Mgr. Pavol Szabó, CSc. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

doc. RNDr. Ing. Jozef Onufer PhD.
podpredseda SMAGS