Význam a používanie prídavného mena prorodinný

V jazykovej praxi sa v ostatnom čase môžeme v elektronických a tlačených médiách či v prejavoch politikov častejšie stretnúť s prídavným menom prorodinný, napríklad: Tento návrh je výrazne prorodinný… – V roku 2008 išlo v rámci rezortu najmä o zákony podporujúce koncepciu prorodinnej politiky na Slovensku… – Podporujú rodinu a prorodinnú agendu a jej súčasťou sú aj takéto návrhy… – Iniciatívny prorodinný prístup je skôr výnimkou. – Viditeľná je tiež prorodinná orientácia. – Podporujem preto vytváranie prorodinného prostredia ako optimálneho miesta pre výchovu detí, ako aj nenahraditeľného miesta pre medzigeneračnú solidaritu. V tejto súvislosti sme dostali otázku, či je prídavné meno prorodinný správne, či nemá český pôvod a aký je jeho význam.

Prídavné meno prorodinný naše súčasné slovníky a jazykové príručky, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu (4. vyd. z r. 2013), Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd. z r. 2003) či starší Slovník slovenského jazyka (3. zv. z r. 1963), neuvádzajú. Prídavné meno prorodinný má význam „v prospech rodiny, podporujúci rodinu, naklonený rodine“ a jeho existenciu si vyžaduje najmä odborná sféra. Je pravidelne utvorené predponou pro- majúcou pôvod v latinčine so základným významom „pre, za“ a prídavného mena rodinný. Nie je to teda české slovo, hoci sa používa aj v češtine. V slovnej zásobe slovenčiny máme viacej prídavných mien s predponou pro-, v ktorých ide o všeobecný význam „v prospech toho, podporujúci to, naklonený tomu, čo sa vyjadruje v odvodzovacom základe“, a to nielen slov, ktorých základ má pôvod v iných jazykoch, ako sú prídavné mená proamerický, prodemokratický, proeurópsky, proexportný, proreformný, prosociálny atď., ale aj slov s domácim odvodzovacím základom, ako sú prídavné mená pronárodný, pronemecký, proslovenský, provládny, prozápadný atď. Do radu týchto slov s domácim odvodzovacím základom patrí aj prídavné meno prorodinný, ktoré sa používa napríklad v spojeniach prorodinný charakter, prorodinný návrh, prorodinný postoj, prorodinný prístup, prorodinný program, prorodinný zákon, prorodinná agenda, prorodinná daňová úľava, prorodinná orientácia, prorodinná politika, prorodinná reklama, prorodinná strana, prorodinná výchova, prorodinné cítenie, prorodinné opatrenie, prorodinné pracovisko, prorodinné prostredie, prorodinné aktivity, prorodinné služby atď. (citované spojenia sme vypísali z internetových stránok).

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV