Význam a používanie prídavných mien katastrofálny a katastrofický

Na označenie veľkého nešťastia či pohromy nezriedka používame z gréčtiny prevzaté slovo katastrofa. V Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (Bratislava: Veda 2011) sa slovo katastrofa vysvetľuje ako „náhla neočakávaná udalosť s tragickými následkami, veľké nešťastie, pohroma“ a dokladá spojeniami prírodná katastrofa, ekologická katastrofa, živelná katastrofa, humanitárna katastrofa, jadrová katastrofa, ničivá katastrofa, letecká katastrofa atď. Citovaný slovník uvádza aj ďalší význam slova katastrofa ako divadelný, resp. literárny termín s významom „dominantná časť výstavby klasickej drámy a epiky, v ktorej nastáva tragické rozuzlenie konfliktu“.

 Od podstatného mena katastrofa v prvom naznačenom význame sú utvorené dve prídavné mená, a to katastrofálnykatastrofický. V citovanom slovníku sa prídavné meno katastrofálny vysvetľuje ako „spôsobujúci alebo znamenajúci katastrofu, nešťastie; smerujúci ku katastrofe, strašný, hrozivý“, napr. katastrofálna situácia, katastrofálny nedostatok vody, katastrofálny požiar, krajinu postihlo katastrofálne sucho atď. Okrem toho sa v ňom uvádza aj ďalší význam, a to „presahujúci očakávanú alebo prijateľnú mieru smerom k horšiemu, veľmi zlý“, ktorý sa hodnotí ako expresívny a dokladá spojeniami katastrofálny neúspech, katastrofálny omyl, katastrofálna porážka, katastrofálne výsledky atď. Prídavné meno katastrofický má význam „majúci ráz, znaky katastrofy, podobný katastrofe; predpokladajúci nepriaznivý vývoj niečoho, beznádejný, bezvýchodiskový“, napr. katastrofický pohľad na svet, katastrofická vízia, katastrofická predpoveď, katastrofická predstava atď. Známe je aj slovné spojenie katastrofický film, ktorým sa označuje film o hroziacej alebo prebiehajúcej prírodnej alebo ekologickej katastrofe, o leteckom nešťastí a pod. Často sa môžeme stretnúť aj so slovným spojením katastrofický scenár, ktoré má už znaky frazeologizmu a ktoré má význam „náčrt možného nepriaznivého vývoja, neúspechu alebo možnej krízovej situácie“.  

Prídavné mená katastrofálnykatastrofický by sme nemali ľubovoľne zamieňať, lebo síce v istých spojeniach majú zhodný význam, ale je medzi nimi aj istý významový rozdiel.

Prídavné meno katastrofálny teda používame najmä vtedy, keď chceme vyjadriť, že je niečo veľmi zlé, napríklad katastrofálny výkon je veľmi zlý výkon, katastrofálna prehra je veľmi vysoká prehra, tu nie je vhodné použiť prídavné meno katastrofický. Ako sme už naznačili, prídavné meno katastrofický zvyčajne používame vtedy, keď chceme vyjadriť, že niečo smeruje ku katastrofe alebo sa týka katastrofy. V jazykovej praxi sa však napriek tomu niekedy stretáme s nevhodným používaním prídavného mena katastrofický namiesto prídavného mena katastrofálny, ako je to napr. aj v týchto výpovediach zachytených na internete: Začiatkom 50. rokov 19. storočia severovýchodnú časť Zemplínskej župy postihla katastrofická neúroda. – Len za 4 mesiace prevádzky tejto linky môžeme povedať, že situácia starších je doslova katastrofická. – Vo Veľkej Británii je katastrofický nedostatok zdravotných sestier. – Dopravná situácia v Trnave je katastrofická. V týchto výpovediach bolo primerané siahnuť za prídavným menom katastrofálny.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.