Význam a používanie prídavných mien ojazdený a jazdený

V jazykovej praxi, najmä v inzertných rubrikách novín a časopisov, v reklamných textoch a pod., vo funkcii zhodného prívlastku sa často používa slovo jazdený v spojeniach ako jazdené auto, jazdený bicykel, jazdený motocykel, jazdené vozidlo, ale aj jazdené pneumatiky atď. Časť používateľov slovenčiny prijíma používanie tohto slova s istými rozpakmi a uprednostňuje trpné príčastie, resp. prídavné meno ojazdený, teda slovné spojenia ojazdené auto, ojazdený bicykel, ojazdený motocykel, ojazdené vozidlo, ojazdené pneumatiky. Stretli sme sa však aj s úplne odmietavým postojom k používaniu slova jazdený, ovplyvneným azda aj tým, že ani Pravidlá slovenského pravopisu (2000), ani Krátky slovník slovenského jazyka (2003; ďalej KSSJ) toto slovo nezachytávajú ako samostatné heslo, ale ani v rámci dokladových spojení pri slovese jazdiť, kým v KSSJ príčastie, resp. prídavné meno ojazdený nájdeme doložené v rámci spracovania slovesa ojazdiť.

KSSJ dokonavé sloveso ojazdiť  vykladá slovami „jazdením opotrebovať, vychodiť, obdrať“ a v rámci dokladov uvádza slovné spojenia ojazdené pneumatiky, ojazdené auto. Sloveso opotrebovať sa v citovanom slovníku vysvetľuje takto: „(častým) používaním znehodnotiť“. Možno teda povedať, že ojazdené auto je také auto, ktoré sa používaním čiastočne alebo úplne znehodnotilo. V jazykovej praxi sa však vyskytla potreba pomenovať dopravné prostriedky, na ktorých sa už jazdilo, ale ktoré ešte nie sú znehodnotené a možno ich riadne používať. Preto používatelia jazyka siahli za trpným príčastím, resp. za prídavným menom vzniknutým z trpného príčastia jazdený, ktorého odvodzovacím základom je nedokonavé sloveso jazdiť. Prídavné meno jazdený v spojeniach typu jazdené auto možno prirovnať k prídavným menám vzniknutým z trpných príčastí typu varený v spojeniach ako varená zelenina, varené mäso. Tým sa vlastne vytvorila dvojica prídavných mien z trpných príčastí, prídavné meno ojazdený s významom „opotrebovaný jazdením“ a prídavné meno jazdený „taký, na ktorom sa už jazdilo, ktorý však nie je opotrebovaný“.

Na záver možno konštatovať, že vznik prídavného mena jazdený v spojeniach typu jazdené auto si vyžiadala potreba jazykovej praxe odlíšiť dopravné prostriedky, na ktorých sa už menej či viac jazdilo, ale sú stále dobré, od dopravných prostriedkov, ktoré sa častým alebo dlhodobým používaním opotrebovali. Preto spojenia ako jazdené auto, jazdený bicykel, jazdený motocykel, jazdené vozidlo, ale aj jazdené pneumatiky atď. treba akceptovať ako vhodné pomenúvacie prostriedky.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV