Význam a používanie slov odtlačok a otlačok

V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť so slovnými spojeniami otlačok prsta, otlačok ruky, otlačok chodidla, otlačok zubov, otlačok pečiatky, otlačok pneumatiky, otlačok topánky, ale aj so slovnými spojeniami odtlačok prsta, odtlačok ruky, odtlačok chodidla, odtlačok zubov, odtlačok pečiatky, odtlačok pneumatiky, odtlačok topánky (porov. okrem iného aj doklady na internetových stránkach). Vynára sa otázka, ktoré zo slov otlačok a odtlačok je v uvedených slovných spojeniach vhodné. V tejto súvislosti sme sa stretli aj s námietkami proti používaniu slova odtlačok v citovaných a podobných spojeniach s odôvodnením, že „proces tlačenia alebo otláčania pečiatky na papier je taký istý proces ako tlačenie topánky na nohu. Výsledkom oboch procesov je stopa. Na papieri otlačok pečiatky, na nohe otlak po topánke. …Existuje aj proces nazvaný odtláčanie. Výsledkom a hlavným zmyslom odtlačenia nebýva stopa, ale presunutie predmetu od niečoho ďalej.”

Pri úvahách o slovách otlak a odtlačok si autor citovaných námietok dostatočne neuvedomil významový rozdiel medzi slovesami otlačiť a odtlačiť, ktoré sú odvodzovacím základom uvedených podstatných mien, aj keď konštatuje, že odtlačenie je presunutie. Hoci v obidvoch prípadoch sa vyvíja tlak na nejaký predmet a tento tlak zanecháva stopu na predmete, v prvom prípade, pri slovese otlačiť, výsledkom tlaku je poškodenie veci, predmetu, v druhom prípade, pri slovese odtlačiť, výsledkom tlaku je (okrem významu “tlačením presunúť“) zanechanie stopy bez poškodenia predmetu, teda vlastne prenesenie, presunutie reliéfu a pod. na iný predmet. Pri otlaku ide o poškodenie nohy pôsobením tlaku, nie o prenesenie stopy topánky na nohu, kým pri odtlačku pečiatky alebo odtlačku prstov či topánky ide o prenesenie, presunutie istého reliéfu predmetu, ktorým sa vyvíja tlak na papier alebo na iný predmet. Pri otlaku nenájdeme na nohe reliéf topánky, nezistíme, aká veľká bola topánka, akú mala podrážku, kým pri odtlačku topánky v zemi, v snehu tieto veci zistíme.

Možno ešte doplniť, že slovo odtlačok uvádzajú už Pravidlá slovenského pravopisu z r. 1931, ale aj súčasné Pravidlá slovenského pravopisu (4. vyd. z r. 2013) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd. z r. 2013) a že v 2. zv. Slovníka slovenského jazyka z r. 1960 sa uvádza nielen slovo odtlačok s významom „stopa zanechaná predmetom po jeho pritlačení“, napr. odtlačok pečiatky, odtlačok okovanej obuvi, odtlačky prstov, ale aj od slovesa otlačiť utvorené podstatné meno otlačok s významom „poškodené, otlačené miesto na tele“. Slovo otlačok sa okrem toho v technickej terminológii používa na pomenovanie jedného z kazov obrobku. Teda aj tu ide o poškodenie predmetu tlakom ako pri slove otlak.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.