Význam a používanie slov “ostatný” a “posledný”

Medzi používateľmi slovenčiny niekedy vznikajú diskusie o tom, či je správne slovo ostatný v slovných spojeniach ako ostatný deň roka, v ostatnom čase, nadišla jeho ostatná hodina, toto sú moje ostatné peniaze, chodí otrhaný ako ostatný žobrák, či by sa v uvedených spojeniach nemalo používať slovo posledný. Niektorí používatelia slovenčiny dokonca odmietajú slovo ostatný v citovaných a podobných spojeniach s odôvodnením, že slovo ostatný je náležité iba v spojeniach ako vždy bol lepší ako ostatní, ostatné veci pošleme poštou. Takýto prístup však nie je odôvodnený, lebo v spisovnej slovenčine sú slová ostatnýposledný, ktoré fungujú ako prídavné mená alebo ako číslovky, vo viacerých významoch synonymné, t. j. majú rovnaký význam, o čom sa môžeme presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd. z r. 2003), v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), ale aj v staršom Slovníku slovenského jazyka (2. zv. z r. 1960, resp. 3. zv. z r. 1963). Ako prídavné mená majú slová ostatný posledný tieto významy: 1. jediný zvyšujúci, zostávajúci, napr. vyrúbali už aj ostatný/posledný strom v aleji, 2. nedávno minulý, nedávny, predchádzajúci, najnovší, napr. v ostatnom/poslednom čase, ostatné/posledné udalosti, 3. najnižšie postavený, najmenej významný alebo hodnotný (tento význam je expresívny), napr. chodí otrhaný ako ostatný/posledný žobrák. Pravda, vo význame „všetci, ktorí ostali z nejakého celku“, resp. „všetko, čo ostalo z nejakého celku“, ako je to v slovných spojeniach vždy bol lepší ako ostatní, ostatné veci pošleme poštou, ostatný nábytok sme predali, používa sa iba prídavné meno ostatný.

Slová ostatnýposledný sú synonymné aj ako neurčité radové číslovky vo význame „ktorý je na konci radu, poradia“, napr. ostatný/posledný deň roka, ostatný/posledný vozeň súpravy, v rade stál ostatný/posledný, stalo sa to ostatný/posledný raz, t. j. naposledy.

Stav vo význame a používaní slov ostatný a posledný, či už ako prídavných mien alebo ako čísloviek, ako je zachytený vo výkladových slovníkoch slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, je odrazom aj stavu v slovenských nárečiach, kde sa v naznačených významoch vyskytujú obidve slová. Pri používaní uvedených slov vždy závisí od autora výpovede, ktoré z uvedených slov si do svojho prejavu vyberie.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV