Význam a používanie slov spinka a sponka

V jazykovej praxi sa na pomenovanie kancelárskej pomôcky na spájanie spisov zhotovenej z drôtika a novšie aj z plastu používajú slová spinka aj sponka, napr. kancelárska spinka, kovová spinka, plastová spinka, resp. kancelárska sponka, kovová sponka, plastová sponka. O slovách spinkasponka treba hneď povedať, že sú to plne spisovné slová, že sú to synonymné slová, t. j. slová, ktorých základný význam je rovnaký, a ako synonymá sa uvádzajú aj v našich výkladových slovníkoch, či v staršom Slovníku slovenského jazyka (4. zv. z roku 1964; ďalej SSJ), alebo v novšom Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd. z roku 2003; ďalej KSSJ), ale aj v Synonymickom slovníku slovenčiny (1995). Pravda, v istých oblastiach sa uprednostňuje slovo spinka, v iných oblastiach zasa slovo sponka.

Pri slove spinka si uvedomujeme jeho slovotvorný základ sloveso spínať a odvodzovaciu príponu -ka, ktorou sa často tvoria názvy vecí utvorené od slovies (porov. obaliť – obálka, snímať – snímka, spojiť – spojka, zapáliť – zápalka, zastrčiť – zástrčka). Pri slove sponka si zasa uvedomujeme, že je utvorené od podstatného mena spona so základným významom „predmet určený na spínanie“ príponou -ka, ktorou sa často tvoria zdrobnené názvy vecí (porov. brána – bránka, nádoba – nádobka, šíp – šípka, špina – špinka, zástava – zástavka). Slovo spona súvisí so slovesom zopnúť a to so slovesom pnúť podobne ako sloveso spínať.

Od slovesa spínať je utvorené nielen slovo spinka, ale aj slová spínač s významom „zariadenie na spínanie“, spínačka s významom „zapínadlo zapínané vtlačením hornej časti do spodnej, patentka“ (porov. KSSJ), pričom slovo spínačka sa v jazykovej praxi používa aj v iných významoch (napr. na pomenovanie spínacej skrinky na motocykloch, v autách a pod.). Od slovesa spínať je utvorené aj slovo spínadlo s významom „pomôcka na spínanie, predmet upravený na spínanie; spona, sponka (na odeve, na spínanie listín a pod.)“ (porov. SSJ).

Z údajov uvedených v Historickom slovníku slovenského jazyka (5. zv. z roku 2000) možno vyvodzovať, že slovo sponka je staršie ako slovo spinka, lebo najstaršie doklady na slovo sponka zachytené v slovníku sú z druhej polovice 16. storočia, kým slovo spinka je doložené z 18. storočia. Ešte staršie je však slovo spínadlo. Najstarší doklad na toto slovo v citovanom slovníku je z druhej polovice 15. storočia, konkrétne z roku 1473.

Na záver možno krátko zhrnúť: Na pomenovanie kancelárskej pomôcky na spájanie spisov môžeme používať jednak slovo spinka, ale aj slovo sponka.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV