Ako čítame a skloňujeme desatinné čísla

Číslovky nám neraz zamotajú hlavu. Niekedy máme problémy s ich pravopisom, napr.  zamieňame si základné číslovky s radovými (výber z ôsmich jedál – oslava ôsmych narodenín), ale azda najviac problémov nám spôsobujú desatinné či zlomkové čísla. Pokúsime sa vniesť do tejto problematiky viac svetla z hľadiska ich čítania a skloňovania.
Desatinné čísla sa skladajú z celého čísla a z desatinného zlomku. Slovo celá označujúce celé číslo sa používa v spojení s číslovkou jedna – jedna celá, čiže jedna celá jednotka. V spojení s číslovkami 2 až 4 je v tvare nominatívu množného čísla – dve (tri, štyri) celé (myslia sa jednotky). Od číslovky 5 vyššie sa slovo celá spája s genitívom množného čísla – osem celých (jednotiek). Aj v spojení so slovom nula je slovo celá v tvare genitívu množného čísla, teda nula celých, pretože slovo celých tu zastupuje spojenie celých jednotiek (tak ako nula bodov, nula stupňov), pričom tak ako v ostatných prípadoch sa slovo jednotiek vypúšťa. Napr. číslo 0,25 čítame nula celých (a) dvadsaťpäť stotín, číslo 1,9 čítame jedna celá (a) deväť desatín, číslo 2,84 znie slovne dve celé (a) osemdesiatštyri stotín a číslo 653,721 znamená šesťstopäťdesiattri celých (a) sedemstodvadsaťjeden tisícin. Nerozhodnosť používateľov slovenčiny nastáva vtedy, keď sa desatinné čísla spájajú s podstatným menom, čiže vtedy, keď sa majú skloňovať.
Pri spájaní desatinných čísel s podstatným menom, ktoré označuje čas, mieru, váhu, percentá, menu a pod., je dané podstatné meno v tvare genitívu jednotného čísla, napr. 41,2 s (čítame štyridsaťjeden celých /a/ dve desatiny sekundy), 1,25 m (jedna celá /a/ dvadsaťpäť stotín metra), 396,4 g (tristodeväťdesiatšesť celých /a/ štyri desatiny gramu), 2,531 % (dve celé /a/ päťstotridsaťjeden tisícin percenta), 68,50 € (šesťdesiatosem celých /a/ päť desatín eura). Peňažnú sumu môžeme prečítať alebo zapísať aj ako šesťdesiatosem eur päťdesiat centov. Tento spôsob sa uplatňuje najmä pri vypĺňaní peňažných poukážok, vo faktúrach a pod.
V štatistike, v ktorej sa každodenne pracuje s desatinnými číslami, sú bežné aj takéto formulácie: ženy narodené v polovici 30. rokov mali v priemere 2,7 dieťaťa. Aj keď spojenie 2,7 dieťaťa môže mnohým znieť neprirodzene či čudne, v takýchto prípadoch sa treba riadiť matematikou a spolu s ňou i gramatikou.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre