Alojz Ján Chura

Priekopník pediatrie na Slovensku

V týchto dňoch si pripomíname dve výročia významného pediatra univerzitného profesora MUDr. Alojza Jána Churu.

Alojz Ján Chura sa narodil 11. júna 1899 v Hliníku nad Váhom. Po absolvovaní piaristického gymnázia v Nitre študoval medicínu v rokoch 1917 až 1919 v Budapešti, potom v Brne a v rokoch 1920 až 1923 v Bratislave.

Ochranca

Po absolvovaní vysokoškolských štúdií nastúpil na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracoval viac rokov ako neplatená vedecká pracovná sila a externý lekár. Vtedy absolvoval študijné pobyty vo svetoznámom Hospital for Sick Children v Londýne a na klinikách v Amsterdame, Leydene a v Berlíne. V roku 1929 ho habilitovali na docenta a v roku 1933 sa stal mimoriadnym profesorom a prednostom Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V roku 1933 sa stal mimoriadnym a v roku 1936 riadnym profesorom detského lekárstva. V rokoch 1938 a 1939 bol dekanom Lekárskej fakulty a rektorom Slovenskej univerzity v Bratislave.
Profesor Chura ochraňoval židovských a českých študentov. Umožnil im ukončiť vysokoškolské štúdium a tajne im odovzdával diplomy. Po uzavretí českých vysokých škôl im pomohol na falošné protektorátne dokumenty študovať v Bratislave na Detskej klinike Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity. Počas druhej svetovej vojny pracovali uňho mnohí rasovo a politicky prenasledovaní lekári.
V roku 1945 bol zbavený vedenia detskej kliniky a preložený do Trenčína, kde sa stal primárom infekčného oddelenia. V Trenčíne sa mu podarilo vybudovať nové detské oddelenie, ktoré bolo v 50. rokoch najmodernejším na Slovensku, a stal sa jeho prednostom.

Vedec

Vo svojej vedeckovýskumnej práci a klinickej praxi sa zameriaval na výskum a profylaxiu detských chorôb na Slovensku – psoriázu (lupienku), záškrt, cystitídu v detskom veku, skoliotické úchylky detí a pod. V odbornej pediatrickej činnosti sú priekopnícke najmä jeho práce z oblasti výživy dojčiat a liečbe starších detí. V sociálno-ekonomickej oblasti bojoval za zníženie dojčenskej úmrtnosti a vybudoval systém poradní, ktorý sa v pediatrii úspešne využíva doteraz, hoci sa mnohé zmenili na samostatné ambulancie. Založil školskozdravotnú službu a začal robiť sústavnú starostlivosť o adolescentov, čím vlastne rozbehol dorastové lekárstvo o desiatky rokov skôr, než sa začalo vytvárať v krajinách západnej Európy a USA. Vybudoval špecifickú starostlivosť o telesne a psychicky hendikepované deti.
Okrem viac ako sto odborných príspevkov a publikácií v renomovaných odborných časopisoch doma aj v zahraničí vydal viacero kníh, ktoré boli v tom čase míľnikmi pediatrie. Bolo to predovšetkým trojdielne dielo Slovensko bez dorastu, ktoré obrátilo pozornosť na doteraz aktuálny problém poklesu pôrodnosti. Knihy Infekčné choroby v detskom veku, Choroby respiračného ústrojenstva detí a Pneumologické problémy vyšli aj v ruštine. Založil a organizoval Slovenský pediatrický spolok, ktorý bol predchodcom Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS a ktorý sa pravidelne prezentoval na stránkach renomovaných zahraničných časopisov.

Zakladateľ

Aj po príchode do Trenčína ostal Alojz Ján Chura vedúcou osobnosťou slovenskej pediatrie. Vybudoval tu systém obvodnej pediatrickej starostlivosti, ktorý sa stal vzorom pre celé Slovensko. Nielenže vychoval celú generáciu pediatrov, ale pokračoval aj vo svojom výskume. Na začiatku 50. rokov 20. storočia vypracoval podrobný plán postgraduálneho vzdelávania pediatrov a bolo logické, že pri založení Školského strediska Povereníctva zdravotníctva pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne sa stal prvým vedúcim katedry pediatrie a bol spoluzakladateľ Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov.
Funkciu vedúceho katedry pediatrie vykonával tri roky. Pod jeho vedením vypracovala klinika, spolu s pražskou detskou klinikou, postup pri liečbe krivice jednorazovými dávkami vitamínu D, ktorý sa neskôr zaviedol ako prevencia na území celej republiky. Podľa jeho návrhu bol vybudovaný liečebný ústav detskej tuberkulózy v Lučivnej a ústavy pre mentálne a telesne postihnuté deti pri Červenom moste v Bratislave. V roku 1953 bol jedným zo spoluzakladateľov Školského strediska pre postgraduálne doškoľovanie lekárov na Slovensku, neskoršieho Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov.
Profesor Alojz Ján Chura zomrel 24. júla 1079 v Trenčíne.

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc. 
Foto archív autora