Cena Štefana Jedlíka 2017

Slovenská magnetická spoločnosť Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasuje celoštátnu súťaž o Cenu Štefana Jedlíka za najlepšiu záverečnú prácu v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti všetkých slovenských univerzít a vysokých škôl, ktorí v akademickom roku 2016/2017 úspešne obhájili záverečnú prácu (bakalársku, diplomovú, dizertačnú) zaoberajúcu sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami.

Cieľom súťaže je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov univerzít a vysokých škôl v danej oblasti.

Záverečnú prácu je možné do súťaže prihlásiť len s písomným súhlasom vedúceho  práce, resp. vedúceho katedry, ktorá tému záverečnej práce vypísala.

Prihlášku spolu s úplným textom práce v elektronickej forme na CD nosiči a Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné poslať na adresu organizátora súťaže: Jozef Onufer, Slovenská magnetická spoločnosť, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Park Komenského 4, 040 01 Košice do 30.08.2017.

Hodnotenie záverečnej práce, súťažné práce posúdi 3-členná komisia vymenovaná vyhlasovateľom a organizátorom súťaže.

Ocenenie autorov najlepších prác, autori najlepších prác budú ocenení Pochvalným uznaním SMAGS a vecnou cenou v hodnote do 150 €.

Výsledky súťaže budú známe v októbri 2017.

Viac informácií na http://www.smags.sk