Cena Štefana Jedlíka 2023

Slovenská magnetická spoločnosť Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasuje celoštátnu súťaž o Cenu Štefana Jedlíka za najlepšiu záverečnú prácu v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály.

Foto wikipédia/Károly Rusz, public domain

Do súťaže môžu byť prihlásení študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, ktorí v akademickom roku 2022/2023 úspešne obhájili záverečnú prácu (bakalársku, diplomovú, dizertačnú) zaoberajúcu sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami.

Organizátor súťaže

Slovenská magnetická spoločnosť (SMAGS) – členská organizácia Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov univerzít a vysokých škôl v danej oblasti.

Podmienky súťaže

  • Prihlášku do súťaže môžu podať študenti všetkých univerzít a vysokých škôl na území Slovenskej republiky, ktorí v akademickom roku 2022/2023 úspešne obhájili záverečnú prácu zaoberajúcu sa v akejkoľvek súvislosti problematikou magnetizmu.
  • Záverečnú prácu je možné do súťaže prihlásiť len s písomným súhlasom vedúceho  práce, resp. vedúceho katedry, ktorá tému záverečnej práce vypísala.
  • Prihlášku, súhlas so spracovaním osobných údajov spolu s úplným textom práce v elektronickej forme je potrebné poslať na adresu organizátora súťaže: Jozef Onufer, Slovenská magnetická spoločnosť, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Park Komenského 4, 040 01 Košice do 30. 8. 2023.

Hodnotenie záverečnej práce

Súťažné práce posúdi 3-členná komisia vymenovaná vyhlasovateľom a organizátorom súťaže. Práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:

  • Originalita práce
  • Aktuálnosť riešenej problematiky
  • Praktický a teoretický prínos práce
  • Metodologická a metodická stránka práce
  • Formálna úroveň

Ocenenie autorov najlepších prác

Autori najlepších záverečných prác budú ocenení pochvalným uznaním SMAGS a vecnou cenou v hodnote do 200 eur. Oznámenie o výsledku súťaže bude písomne doručené všetkým účastníkom súťaže v októbri 2023.

Ďalšie informácie poskytujeme na našom webovom sídle: www.smags.sk, resp. na e-mailovej adrese: jozef.onufer@tuke.sk.

Jozef Onufer
podpredseda SMAGS