Čomu veríme?

Na základe analýzy dát získaných prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorý sa realizoval v novembri a decembri 2023, je možné v slovenskej online populácii identifikovať šesť odlišných skupín podľa vzťahu ku konšpiračným príbehom.

Foto Unsplash/Kaitlyn Baker

Projekt Pandemické pravdy realizovaný Sociologickým ústavom SAV, v. v. i., skúma problematiku tzv. konšpiračných teórií či príbehov (teda tvrdení, podľa ktorých sú spoločenské procesy a udalosti výsledkom utajenej snahy malých skupín občanov s cieľom poškodiť väčšinu) v krajinách Vyšehradskej štvorky. Analýza sa realizovala na reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov slovenskej online populácie. Dáta pre Sociologický ústav SAV, v. v. i., zbierala medzi 6. novembrom a 5. decembrom 2023 prieskumná agentúra MNFORCE. Šesť skupín podľa vzťahu ku konšpiračným príbehom bolo identifikovaných prostredníctvom tzv. analýzy latentných tried. Hlavným poznatkom je existencia dvoch podobne veľkých skupín – rezolútnych odporcov a rozhodných priaznivcov, ktoré vzájomne zrkadlia svoje postoje ku konšpiračným príbehom. V oboch prípadoch ide o výrazne politicky orientované skupiny, ktoré sa zaujímajú o politický život a zároveň (či azda aj preto) vnímajú spoločnosť ako mimoriadne rozdelenú. Táto predstava však celkom neodráža postoje zvyšku populácie. Jednotlivé skupiny môžeme od najviac konšpiračne ladenej k tej, ktorá najrezolútnejšie konšpiračné príbehy odmieta, v skratke charakterizovať takto:

Rozhodní priaznivci a naklonení sprisahaniu

Rozhodní priaznivci (17 %) predstavujú skupinu, ktorá v dotazníku najčastejšie vyjadruje súhlas s konšpiračnými príbehmi. Majú značne odmietavý postoj k medzinárodným štruktúram (až 62,6 % preferuje vystúpenie z NATO, 65,3 % z EÚ, 90 % deklaruje nedôveru k obom). Ide o skupinu, v ktorej najvyšší podiel ľudí viní z vojny na Ukrajine Západ/NATO (76,5 %) a 25,3 % z nich preferuje geopolitickú orientáciu na Rusko. Zároveň sa vo vyššej miere zaujímajú o politické dianie a majú pocit, že spoločnosť je v súčasnosti výrazne rozdelená (48,5 %). Prejavujú najvyššiu mieru dôvery k súčasnej vládnej koalícii (37,7 %) a deklarujú spokojnosť so súčasným smerovaním krajiny (43,3 %). Väčšina (66,2 %) však uvádza, že jej nezáleží na tom, či majú ich blízki rovnaký názor na politiku ako oni. Táto skupina má najmenšiu mieru subjektívneho socioekonomického dostatku (súhrnne 52,6 % cíti nedostatok) a zároveň najviac spomedzi všetkých (24,1 %) uvádza, že sa k nim politickí predstavitelia nesprávajú spravodlivo. Respondenti v tejto skupine majú najčastejšie konzervatívne politické postoje.
Naklonení sprisahaniu (13,6 %) predstavujú skupinu, ktorá často sympatizuje s konšpiračnými príbehmi, no s výrazne nižšou intenzitou ako rozhodní priaznivci. Vzťahuje sa to aj na geopolitické preferencie: vyššiu mieru sympatií k EÚ či NATO v porovnaní s predchádzajúcou skupinou a nižšiu mieru sympatií k Rusku. Týka sa to aj názoru na zodpovednosť za vojnu na Ukrajine. Ide o skupinu, ktorá nepovažuje spoločnosť za výrazne rozdelenú (25,1 %) a najmenej jej záleží na tom, aby ich blízki mali rovnaké názory ako oni (72 %). V tejto skupine vidíme nižšiu mieru vyhranenosti (aj v negatívnom hodnotení konšpiračných príbehov) ako u rozhodných priaznivcov, inklinujú skôr k stredovým hodnotám.

Stredová skupina a apatickí respondenti

Uprostred je stredová skupina, ktorej väčšia časť obvykle nesúhlasí s konšpiračnými príbehmi, no napríklad téma pandémie kovidu-19 v nej rezonuje. V tejto skupine prevažuje tendencia zotrvať v NATO a EÚ (61,5 %, resp. 66,1 %), zároveň však rastie podiel tých, ktorí nevedia, resp. na problematiku nemajú vyhranený názor. Približne jedna tretina vníma za vojnu na Ukrajine zodpovedné Rusko, 28,8 % zasa Západ/NATO. Tretina má geopolitickú preferenciu na Západ a takmer polovica preferuje pozíciu uprostred. Spoločnosť vníma ako výrazne rozdelenú 34,1 % respondentov a výrazná časť (61,9 %) nepovažuje za dôležité, aby ich blízki mali rovnaké názory ako oni.
Apatických (11,9 %) predstavuje skupina, ktorá v najväčšej miere vykazuje v jednotlivých položkách indiferentný postoj alebo odpovedá neviem. Týka sa to geopolitických ukazovateľov, geopolitického ukotvenia Slovenska, rovnako aj otázok na zotrvanie/vystúpenie z medzinárodných štruktúr ako NATO či EÚ. Je to skupina, v ktorej vníma spoločnosť ako výrazne rozdelenú iba 13,4 % respondentov. Viac než polovica uvádza, že pre nich nie je dôležité, aký názor majú na politiku ich blízki. Je pravdepodobné, že títo respondenti konšpiračné príbehy nepoznajú, resp. sa celý spoločenský diskurz o konšpiračných príbehoch odohráva mimo okruhu ich záujmov.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 5/2024. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Dominik Želinský
samostatný vedecký pracovník
Sociologický ústav SAV, v. v. i., v Bratislave
Výskum bol podporený Agentúrou pre vývoj a výskum SR v rámci projektu Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách vyšehradskej štvorky (č. projektu APVV-21-0394, zodpovedný riešiteľ: Dominik Želinský, výskumný tím: Robert Klobucký, Marianna Mrva, Terézia Šabová, Tímea Szabo, Kamil Charvát).