Dejiny Zeme

Geológia nepatrí medzi vedy, ktoré sa môžu pochváliť všeobecnou popularitou, a to aj napriek tomu, že je to veda zaoberajúca sa zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili a tvoria. Otestujte si svoje poznatky z geológie. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Vek vesmíru sa odhaduje na 13,7 miliardy rokov. Podľa predstáv súčasnej vedy vznikla Zem spolu s ostatnými planétami slnečnej sústavy. Udialo sa tak približne pred

a) 2,3 miliardy rokov

b) 3,4 miliardy rokov

c) 4,6 miliardy rokov

d) 5,6 miliardy rokov

2. Vek Zeme je kompromisom medzi odhadovaným vekom slnečnej sústavy a vekom najstaršieho minerálu nájdeného na Zemi. Tým minerálom je

a) diamant

b) síra

c) kremeň

d) zirkón

3. Celá geologická minulosť Zeme sa rozdeľuje do časových úsekov stanovených podľa významných zmien v živej a neživej prírode. Hlavné obdobia sa nazývajú eóny. Geologická história Zeme sa z časového hľadiska delí

a) na štyri eóny

b) na päť eónov

c) na šesť eónov

d) na sedem eónov

4. Zemská kôra tvorí vonkajší obal Zeme. Spolu s vrchnou vrstvou zemského plášťa tvoria pevný obal Zeme, ktorý nazývame litosféra. Člení sa na obrovské litosférické platne, ktoré do seba zapadajú ako obrovská skladačka. Hlavných litosférických platní je

a) päť

b) sedem

c) deväť

d) jedenásť

5. Vnútorné, t. j. endogénne, pochody vedú najmä k vytváraniu nerovností povrchu Zeme. Medzi endogénne pochody nepatrí

a) vulkanizmus

b) zvetrávanie hornín

c) zemetrasenie

d) chemické zvetrávania

6. Jeden zo štyroch všeobecných princípov platiacich v geológii hovorí, že v slede sedimentov (súvrství), ktoré nie sú geologicky porušené, sa mladšia vrstva nachádza nad staršou. Je to princíp

a) aktualizmu

b) superpozície

c) prerážania

d) podobnosti druhov

7. Najviac skamenelín nájdeme v horninách

a) vyvretých

b) premenených

c) usadených

d) v pieskoch

8. Dinosaury žili

a) v starohorách

b) v prvohorách

c) v druhohorách

d) v treťohorách

9. Ktorý z týchto minerálov nie je drahokam?

a) malachit

b) vltavín

c) tyrkys

d) beryl

10. Kras je geologické označenie pre súbor osobitých tvarov a javov vznikajúcich činnosťou povrchovej a podzemnej vody (eróziou a najmä koróziou) v krajine, ktorej podklad tvoria najmä

a) ílovce

b) pieskovce

c) bazalty

d) vápenca

11. Činnosťou ľadovcov vznikajú

a) morény

b) gejzíry

c) meandre

d) jaskyne

12. Teória aktualizmu hovorí, že geologické procesy, ktoré formovali zemský povrch v minulosti, sú rovnaké ako súčasné procesy. Opačná teória tvrdí, že povrch Zeme sa sformoval už v dávnej minulosti a v súčasnosti je nemenný. Táto teória sa nazýva

a) futurizmus

b) katastrofizmus

c) stratigrafizmus

d) surrealizmus

13. Pomocnou vedou geológie je speleológia, náuka o vzniku a výskyte jaskýň. Jedným z priekopníkov tohto odvetvia na Slovensku bol

a) Štefan Banič

b) Aurel Stodola

c) Juraj Buchholtz ml.

d) Jozef Karol Hell

Správne odpovede

1c, 2d, 3a, 4b, 5d, 6b, 7c, 8c, 9a, 10d, 11a, 12b, 13c

R
Foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre