Dostupné jazykové zdroje a jazykové poradenstvo v súčasnosti

Nielen v časopise Quark, ale aj v niektorých ďalších médiách (tlačených, internetových, rozhlasových) sa nachádzajú pravidelné jazykové rubriky, v ktorých sa čitatelia či poslucháči dozvedajú potrebné informácie o jednotlivých jazykových javoch, o správnom písaní alebo celkovo o používaní slov, slovných spojení a iných jazykových prostriedkov súčasnej slovenčiny. Pracovníci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave (ďalej len JÚĽŠ SAV) vychádzajú pri spracovaní týchto rubrík z dlhodobého aj aktuálneho poznania jazykového systému slovenčiny, z teoretických opisov i z poznania jazykovej praxe a potrieb používateľov jazyka. Mnohé poznatky a desaťročia zhromažďované skúsenosti sú vďaka informatizácii a digitalizácii dostupné aj bežným používateľom jazyka, ktorí môžu nájsť odpovede na svoje otázky bez toho, aby museli písať či telefonovať pracovníkom oddelenia jazykovej kultúry a terminológie JÚĽŠ SAV, teda do jazykovej poradne.
Takmer 6 500 otázok záujemcov o správne používanie jazyka a jeho poznanie spolu s odpoveďami pracovníkov JÚĽŠ SAV obsahuje databáza jazykovej poradne na adrese https://jazykovaporadne.sme.sk. Ide o spoločný projekt portálu Sme, ktorý poskytuje technickú podporu, a Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra, ktorý garantuje odbornú stránku jazykovedného poradenstva. Staršie i novšie slovníkové diela vrátane kodifikačných príručiek (Krátky slovník slovenského jazyka, Pravidlá slovenského pravopisu) sú dostupné na adrese https://slovnik.juls.savba.sk. Elektronické verzie slovníkov zodpovedajú knižným vydaniam a vyhľadávanie v nich sa realizuje primárne podľa heslových slov. Výhodou je nájdenie hesla vo viacerých slovníkoch naraz, možnosť nájsť synonymá príslušného slova zachytené v Synonymickom slovníku slovenčiny, prečítať si plné znenia textových častí slovníkov, kde sú informácie o spôsobe spracovania slov, vysvetlenia použitých skratiek a podobne. Slovníkový portál obsahuje okrem súčasných lexikografických diel aj slovník A. Bernoláka z r. 1825, viaceré  výstupy zo Slovenského národného korpusu (napríklad plné paradigmy podstatných mien, slovensko-anglické a slovensko-české frázy z príslušných paralelných korpusov) a najnovšie aj Slovník prepisov z orientálnych jazykov, ktorého autormi sú pracovníci Ústavu orientalistiky SAV.
V ďalších elektronických zdrojoch JÚĽŠ SAV sa nachádzajú špecifické dáta z viacerých oblastí. Terminologický portál (https://terminologickyportal.sk/) obsahuje informácie o dostupných terminologických zdrojoch (staršie časopisy, staršie i novšie terminologické výkladové a prekladové slovníky a encyklopédie, odkazy na terminologické databázy). Súčasťou portálu je Slovenská terminologická databáza (https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavná_stránka) obsahujúca takmer 10-tisíc termínov z takmer 20 oblastí. Etymologická databáza slovenskej lexiky (https://juls.savba.sk/etymo.html) a databáza slovenských terénnych názvov (https://lstn.juls.savba.sk/), ktoré sú v prvých fázach budovania, obohacujú poznatky o jazyku z hľadiska jeho historického vývinu – etymológie a fungovania slov pri pomenúvaní geografických objektov.
Elektronické jazykové zdroje sa neustále dopĺňajú, rozširujú a záujemcom o slovenčinu a jej používanie poskytujú stále komplexnejšie informácie teoretického a najmä praktického charakteru.

PhDr. Mária Šimková, PhD.

Komentáre