Festival pohybu

Všetko v našom svete sa v podstate stále pohybuje – ľudia, predmety, zvieratá, planéty… Časť fyziky, ktorá sa zaoberá pohybom, sa nazýva mechanika. Otestujte sa, ako dobre poznáte dejiny, zákony i zaujímavosti mechaniky. Správne odpovede si môžete overiť na konci článku.

1. V starovekom grécku vznikla predstava, že všetko sa pohybuje vzhľadom na jeden nemenný priestor a súčasťou tohto priestoru je naša planéta, vtedy chápaná ako rovná doska. Autorom tohto tzv. absolutistického pohľadu bol

a) Aristoteles

b) Archimedes

c) Euklides

d) Pytagoras

2. Za základ teoretickej fyziky sa považuje najstaršia fyzikálna teória, ktorá si doteraz zachovala pôvodný tvar. Označuje sa ako

a) klasická prírodoveda

b) astronómia

c) klasická mechanika

d) kvantová fyzika

3. Jednu z najvýznamnejších úloh vo vývoji fyziky zohral sir Isaac Newton (1643 – 1727). Známe sú jeho pohybové zákony. Sformuloval ich

a) dva

b) tri

c) štyri

d) päť

4. Newtonove pohybové zákony umožňujú určiť, aký bude pohyb telesa v inerciálnej vzťažnej sústave, ak sú známe sily, ktoré pôsobia na teleso. Inerciálna vzťažná sústava je vzťažná sústava (sústava, ku ktorej vzťahujeme iné deje), v ktorej platí 1. Newtonov pohybový zákon. Sústavy, v ktorých tento zákon neplatí, sa nazývajú

a) neinerciálne vzťažné sústavy

b) vákuum

c) nevzťažné sústavy

d) čierne diery

5. Každý hmotný bod zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť – tak znie

a) zákon akcie a reakcie

b) gravitačný zákon

c) zákon sily

d) zákon zotrvačnosti

6. Aj keď sa zákon zotrvačnosti pripisuje Isaacovi Newtonovi, túto hypotézu vyslovil ako prvý

a) Leonardo da Vinci

b) Galileo Galilei

c) Blaise Pascal

d) Michail Vasilievič Lomonosov

7. Pohybové zákony, ako aj dynamické zákony, ktoré z pohybových vyplývajú (napríklad zákon zachovania hybnosti, mechanickej energie a pod.), platia vo všetkých inerciálnych vzťažných sústavách. Tento princíp sa nazýva

a) Heisenbergov princíp neurčitosti

b) Huygensov princíp

c) Galileiho princíp relativity

d) Einsteinov princíp relativity

8. Voľný pád je zvláštny prípad rovnomerne zrýchleného pohybu pri nulovej začiatočnej rýchlosti. Vďaka hustote vzduchu sa pádová rýchlosť v istej výške ustáli na hodnotu asi 50 m/s, t. j. 180 km/h, čo znamená, že teleso dopadne na zem rovnakou rýchlosťou aj v prípade, že padá z niekoľkonásobnej výšky, ako je minimálna výška potrebná na dosiahnutie hranice limitnej rýchlosti. Táto výška je

a) 450 m

b) 650 m

c) 850 m

d) 1050 m

9. V roku 2012 Rakúšan Felix Baumgartner svojím slávnym skokom z okraja vesmíru prekonal tri rekordy: dosiahnutú výšku, do akej vystúpil riadený meteorologický balón (39 044 m), výšku, z akej zoskočil zo špeciálnej ovládacej kapsuly balóna, a rýchlosť, akou sa rútil na Zem (1 173 km/h). Štvrtý rekord meraný dĺžkou voľného pádu však neprekonal, ten drží Američan Joe Kittinger. V roku 1960 letel strmhlav voľným pádom 4 minúty a 36 sekúnd, čo je oproti Baumgartnerovi viac o

a) 7 sekúnd

b) 10 sekúnd

c) 15 sekúnd

d) 17 sekúnd

Správne odpovede

1a, 2c, 3b, 4a, 5d, 6b, 7c, 8a, 9d

R
Foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 02/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.